Stödmaterial från Skolverket

  •  

Mall för Individuell studieplan för grundskolans senare år

Skolverket har skapat ett förslag på hur en blankett kan utformas för att skapa en individuell studieplan för nyanlända elever i grundskolans senare årskurser.

Skolan ska upprätta en individuell studieplan för nyanlända elever som placeras i högstadiet i grundskolan eller specialskolan senast två månader efter att de tagits emot i skolan. Det är lämpligt att skolan gör det i samband med den inledande bedömningen.

Skolan upprättar studieplanen i samarbete med studie- och yrkesvägledaren och om det behövs med elevhälsan. Planen ska ses över löpande utifrån nya bedömningar av den nyanlända elevens ämneskunskaper. Det är viktigt att skolan har rutiner för hur den individuella studieplanen ska följa med eleven om hen börjar vid en annan skola eller utbildning.

Skolverkets mall för individuell studieplan.

Stöd för skolutveckling kring nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

Här är en sammanställning av de utbildningar, insatser och material som Skolverket erbjuder som kan användas i arbetetet med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. Listan bygger främst på de behov som kommit fram i de utvecklingsplaner som huvudmän och samordnare formulerat utifrån sitt systematiska kvalitetsarbete.

Innehållet är sorterat efter de nationella skolutvecklingsprogrammen.

Skolverkets insatslista oktober 2018.

Skolverkets material för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Ta del av kartläggningsmaterialet här.

Skolverkets filmer om nyanlända elevers lärande

Filmer om undervisning av nyanlända elever där du får ta del av forskningsrön och hör hur olika skolor arbetar.

Länk till skolverkets Filmer om nyanlända elevers lärande.

Att bana väg för nyanländas lärande

Den här informationen vänder sig till kommuner, landsting och skolor som tar emot nyanlända elever inom samtliga skolformer.

Länk till Skolverkets Att bana väg för nyanländas lärande.

Skolverkets allmänna råd

Följande allmänna råd med kommentarer gäller utbildning för nyanlända elever. Kommentarerna förtydligar råden och grundar sig på gällande bestämmelser, forskning och beprövad erfarenhet liksom utredningar och annat relevant material.

Länk till Skolverkets allmänna råd.

Skolverkets informationsfilmer på flera språk

Nyanlända elever och deras föräldrar behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Dessa broschyrer är framtagna för att skolor, kommuner, gode män och andra som kommer i kontakt med nyanlända ska kunna presentera en grundläggande bild av svenska skolan. Finns även översatta till arabiska, polska, persiska, somaliska och thai.

Förskolan och förskoleklass

Grundskola och fritidshem

Gymnasieskolan

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Studiehandledning på modersmål

Syftet med detta stödmaterial är att stödja dem som arbetar med att organisera och genomföra studiehandledningsinsatser på modersmål.

Länk till Skolverkets studiehandledning på modersmål.

Nyanlända elever i fokus

Skollagen har skarpa formuleringar när det gäller alla elevers rätttill utveckling och kravet på att ta hänsyn till barns och elevers olikabehov. Detta gäller i högsta grad de nyanlända eleverna. Skolverket villi denna broschyr informera om de viktiga förändringar i lagstiftningensom är på gång.

Länk till Skolverkets Nyanlända elever i fokus.

Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling

Detta stödmaterial handlar om nyanlända elevers möte med den svenska skolan och hur olika kommuner valt att organisera mottagandet och introduktionen för denna elevgrupp. Stödmaterialet vänder sig främst till rektorer, tjänstemän inom utbildningsförvaltningen samt lärare.

Länk till Skolverkets stödmaterial Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling.

Språk i alla ämnen

Ett utvecklingspaket som kollegiet/lärarlaget kan följa och arbeta med tillsammans för att få syn på och utveckla hur man använder språket i undervisningen, och hur språket bidrar till elevernas kunskapsutveckling. Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Därför är frågor om språk frågor för alla lärare. I detta utvecklingspaket arbetar du tillsammans med dina kollegor i andra ämnen för att få syn på och utveckla hur du använder språket i din undervisning, och hur språket bidrar till elevernas kunskapsutveckling.

Länk till Skolverkets material.

Bedömningsstöd Bygga svenska

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan och i gymnasieskolans introduktionsprogram.

Bygga svenska -länk till Skolverkets material

Bedömningsportalen

Skolverkets bedömningsstöd och kartläggningsmaterial för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper samt en webbkurs i fyra moduler för lärare, rektorer och studiehandledare.

Länk till Skolverket

Läroplaner, ämnesplaner och kursplaner

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna.

Länk till Skolverket

Papperslösa barn i skolan

Skolverkets stödmaterial till skolor och huvudmän.

Länk till Skolverket

Tema modersmål

Mötesplats för modersmål i förskolor och skolor.

Länk till Skolverket

Senast uppdaterad 25 januari 2018