Stödmaterial från Stockholms stad

  •  

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever

Introduktionshandledning  - en samtalsguide för lärare i grundskolan (20180319).

Introduktionshandledning - en samtalsguide för lärare i gymnasieskolan (20181010).

Processbeskrivning för Stockholms stads mottagande och undervisning av nyanlända elever. Uppdaterad 170824.

Språkprofil - Underlag för antagning till språkintroduktion. (2019)

Blankett Beslutsunderlag - Extra anpassningar för nyanlända elever.

Information om reglering när det gäller elever på språkintroduktion.

Intyg om gymnasiestudier och studieaktivitet.

Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan

Stödmaterialet är tänkt att vara ett stöd i processen kring beslut, beställning och samverkan kring studiehandledning på modersmålet. I materialet finns en skrivbar planeringsblankett som kan användas som underlag.

Alla elever med annat modersmål har rätt till studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Syftet med studiehandledning på modersmål är att stödja eleven i olika ämnen där språkkunskaperna i svenska inte är tillräckliga för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. För att studiehandledningen ska fungera väl och för att den ska vara ett stöd för eleven krävs det att läraren och studiehandledaren samarbetar. Läraren är ansvarig för undervisningen och förmedlar det eleven behöver stöd i till studiehandledaren. Studiehandledaren har ansvar för att informera sig om varje elevs behov och förmågor i det aktuella ämnet/ kursen.

Stöd i mötet med nyanlända föräldrar

Bildspel till föräldramöte eller välkomstmöte (PDF-format)

Bildspel till föräldramöte eller välkomstmöte (Power Point)

Obs. För att komma åt Power Pointen måste du vara inloggad i Stockholm stads Office365.

Folder om svenska skolsystemet till nyanlända vårdnadshavare. (PDF-format) 

Skolans roll som krisstöd i mottagandet av nyanlända barn och ungdomar

Psykologenheten på Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett stöd för bemötande i krissituation som en del av Stockholms stad arbete med att ta emot nyanlända. Innehållet i bygger huvudsakligen på information hämtad från boken ”Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. Att stärka människans motståndskraft. Författare; Sara Hedrenius och Sara Johansson, Förlag; Natur och Kultur 2013.

Ta del av Skolans roll som krisstöd i mottagandet av nyanlända barn och ungdomar.

Medioteket

Medioteket är en pedagogisk resurs för Stockholms kommunala skolor och förskolor. Erbjuder fortbildningar, stöd och rådgivning i ämnesutvecklingsfrågor, biblioteksservice, bild- och ljudmedia, tjänster och resurser i flera olika ämnesområden.

Länk till Medioteket

Språkcentrum

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad erbjuder stöd för modersmålsundervisning via Språkcentrum där rektor kan anlita modersmålslärare. Skolan kan anordna modersmålsundervisningen som språkval, som elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför den garanterade undervisningstiden.

Länk till Språkcentrum

Webbmatte

Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för gymnasieskolan. Här hittar du övningar, förklaringar och instruktionsfilmer – för dig som är elev, vårdnadshavare eller lärare.

Länk till Webbmatte

Senast uppdaterad 8 januari 2019