Stödmaterial från Stockholms stad

  •  

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever

1. Processbeskrivningen är ett stöd för att säkerställa likvärdighet och kvalitet i skolans arbete med nyanlända elever. Här beskrivs ansvarsfördelning och förutsättningar för arbetet, förhållningssätt, organisation och undervisning.

Processbeskrivning grundskolan. (.pdf)
Processbeskrivning språkintroduktion.(.pdf) 

2. Introduktionshandledning – en samtalsguide för modersmålslärare är ett material som ger eleven kunskap om vad det innebär att gå i svensk skola. Materialet svarar på frågor som exempelvis: Hur ser skolsystemet ut? Vilka ämnen läser vi? Hur bedöms mina kunskaper? Hur ser kunskapssynen ut? Tips för studieteknik!

Till varje kapitel finns en ordlista med ord och begrepp som eleven skriver på sitt modersmål tillsammans med modersmålslärare.

Introduktionshandledning  - en samtalsguide för lärare i grundskolan (20180319).
Introduktionshandledning - en samtalsguide för lärare i gymnasieskolan (20181010).

3. Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan. Stödmaterialet är tänkt att vara ett stöd i processen kring beslut, beställning och samverkan kring studiehandledning på modersmålet. I materialet finns en skrivbar planeringsblankett som kan användas som underlag.

Studiehandledning
Skrivbar planeringsblankett

Alla elever med annat modersmål har rätt till studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Syftet är att stödja eleven i olika ämnen där språkkunskaperna i svenska inte är tillräckliga för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Läraren är ansvarig för undervisningen och förmedlar det eleven behöver stöd i till studiehandledaren. Studiehandledaren har ansvar för att informera sig om varje elevs behov och förmågor i det aktuella ämnet/ kursen.

4. Språkprofil – underlag för antagning till språkintroduktion, används inom Stockholm stad när en elev söker till språkintroduktion. Underlaget skickas till Gymnasieantagningen.

Språkprofil - Underlag för antagning till språkintroduktion. (2019)

5. Om rätt till utbildning för nyanlända i gymnasieålder.

Information om reglering när det gäller elever på språkintroduktion.

6. Intyg till Migrationsverket. Nyanlända ungdomar som har fått tillfälligt uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier behöver varje år lämna in ett intyg om studier till Migrationsverket.

Intyg om gymnasiestudier och studieaktivitet 

7. Betygssättning för nyanlända elever: Här finns information och stöd i betygssättning för nyanlända elever.

Betygsättning för nyanlända elever

8. Grundläggande litteracitet på modersmålet är ett stödmaterial för modersmålslärare som undervisar ungdomar på språkintroduktion med kort eller ingen skolbakgrund.

Stödmaterial för modersmålslärare

9. Extra anpassningar för nyanlända elever i grundskolan.

Blanketten för beslutsunderlag.

Stöd i mötet med nyanlända föräldrar

Stöd till nyanländas föräldrar. (artikel på Pedagog Stockholm)

Bildspel till föräldramöte eller välkomstmöte (PDF-format)

Bildspel till föräldramöte eller välkomstmöte (Power Point)

Folder om svenska skolsystemet till nyanlända vårdnadshavar på svenska  (pdf)

Informationsfoldern om svenska skolsystemet på engelska (pdf)

Informationsfoldern om svenska skolsystemet på arabiska (pdf)

Informationsfoldern om svenska skolsystemet på dari (pdf)

Informationsfoldern om svenska skolsystemet på somaliska (pdf)

Skolans roll som krisstöd i mottagandet av nyanlända barn och ungdomar

Psykologenheten på Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett stöd för bemötande i krissituation som en del av Stockholms stad arbete med att ta emot nyanlända. Innehållet i bygger huvudsakligen på information hämtad från boken ”Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. Att stärka människans motståndskraft. Författare; Sara Hedrenius och Sara Johansson, Förlag; Natur och Kultur 2013.

Ta del av Skolans roll som krisstöd i mottagandet av nyanlända barn och ungdomar.

Medioteket

Medioteket är en pedagogisk resurs för Stockholms kommunala skolor och förskolor. Erbjuder fortbildningar, stöd och rådgivning i ämnesutvecklingsfrågor, biblioteksservice, bild- och ljudmedia, tjänster och resurser i flera olika ämnesområden.

Länk till Medioteket

Språkcentrum

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad erbjuder stöd för modersmålsundervisning via Språkcentrum där rektor kan anlita modersmålslärare. Skolan kan anordna modersmålsundervisningen som språkval, som elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför den garanterade undervisningstiden.

Länk till Språkcentrum

Webbmatte

Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för gymnasieskolan. Här hittar du övningar, förklaringar och instruktionsfilmer – för dig som är elev, vårdnadshavare eller lärare.

Länk till Webbmatte

Senast uppdaterad 28 juni 2019