Stödmaterial från myndigheter

  •  

Här presenterar vi stödmaterial som rör arbetet med nyanlända elever.

Skolverkets material för kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Bedömningen av en nyanländ elevs kunskaper är reglerad i skollagen och obligatorisk att genomföra. Sedan den 15 april 2016 är Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 2 obligatorisk att använda i det här arbetet för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Ta del av kartläggningsmaterialet här.

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever

Mottagande och placering av nyanlända elever i grundskolan från och med läsåret 2016/2017. 
Tillägg 2017-03-08

Processbeskrivning för Stockholms stads mottagande och undervisning av nyanlända elever. Uppdaterad 170824.

Språkprofil - Underlag för antagning till språkintroduktion. 

Blankett Beslutsunderlag - Extra anpassningar för nyanlända elever.

Skolverkets filmer om nyanlända elevers lärande

Filmer om undervisning av nyanlända elever där du får ta del av forskningsrön och hör hur olika skolor arbetar.

Länk till skolverkets Filmer om nyanlända elevers lärande. 

Att bana väg för nyanländas lärande

Den här informationen vänder sig till kommuner, landsting och skolor som tar emot nyanlända elever inom samtliga skolformer.

Länk till Skolverkets Att bana väg för nyanländas lärande.

Skolverkets allmänna råd

Följande allmänna råd med kommentarer gäller utbildning för nyanlända elever. Kommentarerna förtydligar råden och grundar sig på gällande bestämmelser, forskning och beprövad erfarenhet liksom utredningar och annat relevant material. 

Länk till Skolverkets allmänna råd.

Nyanlända och lärande

En forskningsöversikt från Vetenskapsrådet om nyanlända elever i den svenska skolan. Det övergripande målet är att presentera och diskutera aktuell forskning om nyanlända och deras lärande. Översikten har tagits fram av docent Nihad Bunar, sociolog vid Stockholms universitet.

Länk till Vetenskapsrådets rapport Nyanlända och lärande.

Skolverkets informationsfilmer på flera språk

Nyanlända elever och deras föräldrar behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Dessa broschyrer är framtagna för att skolor, kommuner, gode män och andra som kommer i kontakt med nyanlända ska kunna presentera en grundläggande bild av svenska skolan. Finns även översatta till arabiska, polska, persiska, somaliska och thai.

Förskolan och förskoleklass

Grundskola och fritidshem

Gymnasieskolan

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Studiehandledning på modersmål

Syftet med detta stödmaterial är att stödja dem som arbetar med att organisera och genomföra studiehandledningsinsatser på modersmål.

Länk till Skolverkets studiehandledning på modersmål.

Nyanlända elever i fokus

Skollagen har skarpa formuleringar när det gäller alla elevers rätt
till utveckling och kravet på att ta hänsyn till barns och elevers olika
behov. Detta gäller i högsta grad de nyanlända eleverna. Skolverket vill
i denna broschyr informera om de viktiga förändringar i lagstiftningen
som är på gång.

Länk till Skolverkets Nyanlända elever i fokus.

Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling

Detta stödmaterial handlar om nyanlända elevers möte med den svenska skolan och hur olika kommuner valt att organisera mottagandet och introduktionen för denna elevgrupp. Stödmaterialet vänder sig främst till rektorer, tjänstemän inom utbildningsförvaltningen samt lärare.

Länk till Skolverkets stödmaterial Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling.

Skolinspektionens granskning av undervisning av nyanlända elever

Skolinspektionen har följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. Det är också viktigt med en gemensam strategi på skolan för att ge de nyanlända en så bra start som möjligt.

Länk till Skolinspektionens granskning.

Språk i alla ämnen

Ett utvecklingspaket som kollegiet/lärarlaget kan följa och arbeta med tillsammans för att få syn på och utveckla hur man använder språket i undervisningen, och hur språket bidrar till elevernas kunskapsutveckling. Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop. Därför är frågor om språk frågor för alla lärare. I detta utvecklingspaket arbetar du tillsammans med dina kollegor i andra ämnen för att få syn på och utveckla hur du använder språket i din undervisning, och hur språket bidrar till elevernas kunskapsutveckling.

Länk till Skolverkets material.

Senast uppdaterad 26 januari 2017