Viktigt att tänka på vid skolstarten för nyanlända elever

  •  

Uppföljningsenhetens har tagit fram ett antal förslag på åtgärder som kan bidra till en bättre skolstart för nyanlända elever. Läs även intervjun med grundskoleutvärderarna Gunnel Eriksson och Viktor Engström.

Viktigt att tänka på vid skolstarten för nyanlända elever:

• Se till att det finns kompetens i aktuella modersmål på skolan, samt en flexibel organisation som kan anpassas till de språkgrupper eleverna kommer från.

• Överväg tvålärarsystem för att tillmötesgå elevers behov av undervisning på såväl svenska som på modersmålet.

• Ha beredskap att anordna nybörjarengelska.

• Utse en fadderelev i klassen eller skolan, om möjligt med samma modersmål som den nyanlända eleven.

• Modersmålslärare och studiehandledare måste få ta del av kartläggningsmaterialet.

• Gör ett individuellt schema utifrån kartläggningen, med anpassad studiegång om kartläggningen har visat behov av detta.

• Ge eleven individuella mål, både på kort och på låg sikt, i ämnena.

• Erbjud eleven modersmålsundervisning och ge studiehandledning på modersmålet. Studiehandledning bör genomföras av ämnesbehörig/-kunnig lärare.

• Stäm kontinuerligt av elevens kunskapsutveckling, förslagsvis var fjärde vecka. Rektor eller biträdande rektor bör delta vid avstämningstillfällena.

• Beakta vilka språk som talas av vuxna på skolan och vilka personer som kan fungera som språkliga föredömen.

• Se till att det finns behöriga lärare i svenska som andraspråk med kunskap om olika språks struktur.

• Använd läromedel med åldersadekvat innehåll.

• Föräldrainformation är viktigt. Veckobrev på elevernas modersmål.

• Ha höga förväntningar!

• Skolbiblioteket är en viktig resurs för utvecklingen i både svenska och modersmålet. Inläst material kan beställas från Medioteket.

• Ordna simundervisning så att elever kan få ett godkänt betyg i idrott och hälsa.

• Yngre elever bör garanteras plats på fritidshem/fritisklubb och personalen där bör arbeta medvetet för att främja elevens språkutveckling.

• För elever som kommer i årskurs 5 eller 6 är det viktigt att beakta språkvalet. Somliga kan delta i undervisningen i ett modernt språk medan andra bör läsa engelska som språkval.

• Begränsa tiden i förberedelsegrupp till ett år (endast i undantagsfall längre) och klargör vad som ska undervisas i förberedelsegrupp.

• Vid övergång till ordinarie klass är det viktigt att eleven får fortsatt studiehandledning samt undervisning i svenska som andraspråk.

• I de pedagogiska planeringarna bör det finnas språkmål som är specifika för ämnet eller ämnesområdet.

• Se till att nyanlända elever får rika möjligheter att använda det svenska språket tillsammans med svensktalande elever.

Källa: Ingegerd Salomonsson och Gunnel Eriksson, grundskoleutvärderare i Stockholms stad, maj 2014

Senast uppdaterad 29 november 2017