Leda och utveckla undervisning tillsammans

  •  

Dan Axelsson och Steve PoschDan Axelsson, Gubbängsskolan, och Steve Posch, Engelbrektsskolan, utbyter erfarenheter.

Leda lärande 2016 samlade lärare med karriärstjänster, skolledare och chefer på utbildningsförvaltningen till en fortbildningsdag med fokus på det organisatoriska arbetet i skolan - det formella arbetet såväl det informella. På förmiddagen föreläste Marianne Döös och Mats Tyrstrup om skillnaden i vad ledare gör och vad de och medarbetare tycker de ska göra. Under eftermiddagen hölls flera seminarium där forskare och lärare utbytte och diskuterade aktuell skolforskning och erfarenheter om undervisning.

Här kan du ta del av presentationerna från dagen.

– Vi vill samla alla våra karriärlärare tillsammans med chefer och rektorer för att ge en vision om vart vi är på väg och skapa sammanhållning i kollegiet. Det ska också vara en dag där vi synliggör aktuell forskning inom undervisning, ledarskap och organisation, säger Katarina Arkehag FoU–chef på utbildningsförvaltningen.

– Det är jätteintressant. Det är inte riktigt något nytt men det visar att vi gör rätt saker. Den stora utmaningen är att utföra alla goda idéerna, att hinna med att göra dem i klassrummet, säger Marie Bevegård som är förestelärare i år fyra till sex på Södra Ängby skola.

Lärandet sker i vardagen

Dagen inleddes med att Tony Mufic gav sin bild av utbildningsförvaltningens förutsättningar och utvecklingsområden. Han menar att vi ska uppnå en genompratad oenighet där vi kan vara nyanserade i våra omdömen och beslut och bejaka skolornas mångfald.

Marianne Döös talade om att det mesta lärandet sker i vardagen mellan medarbetare.

– Kompetensen kan sitta i mig, i andra eller i relationen mellan oss. Det är oerhört viktigt att ta tillvara på den mellanmänskliga kompetensen och inte bryta upp fungerande samarbeten.

Marianne pratade även om det delade ledarskapet från sina studier av olika branscher. Hennes råd är att fördela en arbetsuppgift på två personer för att skapa ett aktivt vardagslärande.

– Grunden för ett delat ledarskap är att ta ansvar tillsammans. Vinsterna av ett system med ansvaret delat mellan rektor och en annan chef, eller två lärare som arbetar tillsammans i ett klassrum, blir att två medarbetare ser varandra i action och kan föra samtal kring komplexa frågor. Då kan man ta snabbare och mer genomarbetade beslut.

Anneli Blomberg förstelärare på språkintro vid Bernadottegymnasiet tyckte det organisatoriska upplägget gav ingångar till mer kollegialt lärande.

– Som förstelärare är man en del i organisationen och Mariannes föreläsning gav ingångar till att tänka på nya sätt kring hur vi strukturerar kollegialt lärande. Att arbeta med kollegialt lärande ser jag som förstelärarens viktigaste uppdrag.

– Jag tyckte det var intressant att lyssna på hur andra organisationsformer arbetar. Det är något vi kan ta med oss och härma på våra skolor. Det blir en annan vinkel på skolans organisation, säger Ebon Lundberg, rektor på Slättgårdsskolan.

Träffa kollegor, skapa relationer

Dan Axelsson, musiklärare på Gubbängsskolan, och Steve Posch som undervisar i SO och idrott på Engelbrektsskolan tyckte att det viktigaste med dagen var att träffa kollegor och få ny inspiration både i organisationsfrågor och undervisning.

– Det har varit givande. Jag fick mycket nya idéer kring hur man kan arbeta med relationer i arbetslaget och på skolan. Det var ett nytänk, något som vi i skolans värld kan behöva mer av, säger Steve.

Grundskoledirektör Inger Pripp pratar med två lärare

Grundskoledirektör Inger Pripp pratar med två lärare på Leda lärande. 

Forskaren Mats Tyrstrup ifrågasatte tanken att samhället är så välorganiserat som vi tror. Han menar att det finns organisatoriska mellanrum där ingen tar ansvar och att det är där innovations– och förnyelsepotentialen finns. En roll som kan fylla ett sådant mellanrum är försteläraren som står mellan rektor och lärargruppen. Rollen som förstelärare är också något som många besökare efterfrågar mer samtal kring.

Ett välbesökt seminarium handlade om hur skolorna organiserar lärande på ett effektivare sätt för att höja resultaten.

– Jag tror att den pedagogiska diskussionen mellan rektorer och förstelärare har höjt nivån för att leda lärande. Vi pratar mycket mer om utbildningsstrategier och styrning, hur vi ska ta till vara på kompetenser och kollegialt lärande. Detta tillsammans med de lyft vi deltar i, som ofta leds av förstelärare, har varit väldigt positivt men det är en stor utmaning att sätta rollen för förstelärarna, säger Anna Eriksson som är rektor Alviksskolan.

– Jag tycker förstelärarreformen har höjt nivån i skolan och diskussionen har blivit mer akademisk och vi har tagit med oss vetenskaplig litteratur in i skolans vardag, tillägger Ebon Lundberg.

– Vi har fått en grupp lärare på skolan som befinner sig i framkant, både genom formellt uppdrag och som något som de tar på sig, säger grundskolechef Bosse Andersson.

Leda lärande handlar om ledarskap och några tyckte att det blev för mycket fokus på rektorns roll och efterfrågar mer samtal om förstelärarens roll på skolan.

– Förra året vände det sig mer till oss förstelärare. Man kan tänka sig ledarskapet i klassrummet, men det känns som förmiddagen var riktat till rektorerna, säger Marianne Pertoft förstelärare i matematik, naturorienterande ämnen på Södra Ängby skola.

Kollegorna Marie Bevegård och Anna Holmsten på Södra Ängbyskola håller med.

– Den typen av organisation kan vi inte riktigt påverka i vår vardag. Det vi kan använda den kunskapen till är att påminna våra rektorer om att vad de ska fokusera på om man känner att de är på väg åt fel håll, säger Anna som undervisar i svenska och svenska som andraspråk.

– Jag önskar att vi skulle kunna rama in uppdraget lite mer för det ser så väldigt olika ut på olika skolor, säger Marie.

– Gärna mer forskning om processerna inom en organisation och om försteläraruppdraget, fyller Anna i.

Men samtidigt uttrycks det att det finns utrymme för förändringar och egna initiativ för att utveckla undervisningen och kollegialt delande i den egna organisationen.

– Det är intressant att de lyfter upp hierarkier kontra spelplan, det finns mer utrymme att agera än vad som är uppenbart. Det ska bli intressant att se hur Stockholms skolor ser ut om fem år eftersom utbildningsförvaltningen har medvetande gjort tusen lärare om att saker måste ske. Man känner sig som en del av en större organisation när man är här. Min erfarenhet är att om man kommer med en bra idé och tänkt till lite grann så brukar det tas väl emot. Förändring och förbättring hänger lite på ens egen drivkraft, säger Steve.

På eftermiddagen delades priset Årets lärare och Årets lärarlag ut, se alla vinnare på prisbloggen.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 3 september 2019