PRIO har stärkt oss som yrkesgrupp

  •  

Eva Karlevall, Lisen Jonsson och Åsa Eriksson är alla förstelärare på Mälarhöjdens skola.Eva Karlevall, Lisen Jonsson och Åsa Eriksson är alla förstelärare på Mälarhöjdens skola.

– Tid är ett magiskt ord i skolan, nästan heligt. Tiden är svår att få att räcka till och svår att omstrukturera, säger Eva Karlevall klasslärare i åk 4 på Mälarhöjdens skola.

Men Mälarhöjdens skola fick hjälp med att se över sin organisation och sitt arbetssätt. Nu har pedagogerna fått 80 minuter gemensam tid varje vecka.

PRIO som står för planering, resultat, initiativ och organisation består  av ett antal förändringsledare som hjälper skolorna att se över sin organisation. De kartlägger hur lärarna använder sin arbetstid och om skolan har fokus på rätt saker så att den på bästa sätt gagnar eleverna. 

Alla grundskolor  i Stockholms stad ska genomgå PRIO. Läs mer om PRIO här.

Förändringsledarnas viktiga roll

– Förändringssledarna var jätteproffsiga. De höll sin tidplan, skötte all dokumentation, säger Åsa Eriksson matte, NO och tekniklärare på högstadiet.

– Det var intressant att logga sin arbetstid. Jag upptäckte hur mycket tid som jag ägnade åt andra uppgifter än det egentliga uppdraget. Vi fick sätta ord på vad vi faktiskt gör och fick syn på vår egen och andras kompetens. Det stärkte en som yrkesgrupp, säger Lisen Jonsson, 5:e pedagog i årskurs 4.

Mälarhöjdens skola är nu inne på sin tredje termin på egen hand. Skolan fick tre fokusområden att arbeta vidare med: mötesstruktur, samplanering och lektionsobservationer med återkoppling.

Möten fick ny struktur

Eva, Lisen och Åsa är alla överens om att  strukturen för skolans olika möten varit det enklaste att genomföra och den hittills största behållningen med PRIO.

– Nu har vi ett tavelmöte i veckan på 15 effektiva minuter där vi strukturerar veckans gemensamma mötestider. Tavlorna är synliga för alla och den som missat ett tavelmöte kan lätt se vad som ska diskuteras. Det viktiga är att det finns en tydlig agenda för varje möte, så att alla kan förbereda sig.

Tavlorna har skapat en större transparens i skolans arbete. Alla kan på ett enkelt sätt få en överblick av vad andra gör, vilket tidigare var svårare.

– För mig som inte träffar mitt arbetslag varje dag är tavlorna jättebra, säger Åsa. Här kan jag enkelt se vad som är på gång.

Frigjord tid för nya möten 

Den nya möteseffektiviteten har frigjort tid som nu används till att arbeta med skolans fokusområden efter ett rullande schema. Det har hänt att skolledningen önskat använda planerad mötestid till något annat mer akut, men då har det blivit protester.

Det andra fokusområdet samplanering. Ingen lärare sitter längre ensam på sin kammare och planerar sin undervisning.

– Alla lärare samplanerar med andra lärare – i varierande grad. Det finns lärare som arbetar deltid eller de som har en ämneskombination som gör det knepigt att samplanera, men vi får pussla.

Samplanering på gott och ont

Åsa som undervisar i årskurs sju tycker att samplanering med de andra mattelärare i samma årskurs ger mest behållning. Ibland samplanerar hon med högstadiets alla mattelärare och en gång var femte vecka är det samplanering i tvärgrupper. Då sitter Åsa med mattelärare från förskoleklass till årskurs nio.

– Det är skönt och roligt att samplanera med sina kollegor, men det tar både tid och kraft.

Med det menar hon att det är mycket enklare att göra sin egen planering än att lyssna på nya eller gamla kollegor. Det gör processen krävande, men nyttig och lärorik.

Samplanerade nyckellektioner

För varje fokusområde finns det kriterier över vad man ska ha uppnått för att nå målet. Varken Åsa, Lisen och Eva anser att Mälarhöjdens skola nått målet för fokusområdet samplanering. Då ska samplaneringen kommit så långt att lärarna diskuterar och samplanerar undervisningsmetoder på lektionsnivå, så kallade nyckellektioner. En nyckellektion är en dokumenterad och utvärderad lektion som fungerat bra på elevgruppen som kan används av alla.

Nyckellektionerna bygger bland annat på det tredje fokusområdet: kollegiala lektionsbesök med återkoppling. Skolans mål är att alla lärare ska få minst två lektionsobservationer med återkoppling per termin, vilket alla fått. Alla är överens att det har varit det svåraste att arbeta med.

Samundervisning underlättar

Förutom att det rent schematekniskt varit problem att göra lektionsbesök då lärarnas lektionerna varit parallellt lagda, så har det på det allmänmänskliga planet varit svårt att ge konstruktiv kritik på en kollegas undervisning.

– Det känns inte bekvämt varken för den som observerar eller för den som blir granskad. Det har oftast blivit det enkelt mätbara som diskuterats vilket inte är syftet, säger Lisen och ger ett tips:

– Då är det enklare att samundervisa. Då blir båda parter delaktiga i lektionen och kan diskutera utifrån ett gemensamt perspektiv.

Loggbok för reflektion 

Den lokalt framtagna loggboken har varit en viktig del i PRIO-processen och är enbart till för enskild reflektion. Men Åsa medger att den nog inte använts så flitigt som det var tänkt. Reflektion tar tid.

– Men den är bra att ha. Med färdiga frågor är det enkelt att stanna upp och fundera , även om det inte blir så mycket skrivet. Den är bra som dagbok där man kan  se vad vi faktiskt gjort.

PRIO har bidragit med andra positiva saker på skolan. Alla har gemensamt läst den särskilt framtagna Stockholmsversionen av Dylan Wiliams Att följa lärande och testat och utvärderat några av hans strategier. Det har även blivit naturligare att dela med sig av sin undervisning i kollegiet.

– Vi har blivit generösare med att visa vad vi gjort i klasserna och vi presenterar det numera på ett mer avdramatiserat och opretentiöst sätt.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Mälarhöjdens skolas tre tips:

  • Ta hjälp av förändringsledarna. De är där för att hjälpa och är jätteproffsiga.
  • Gör studiebesök på andra skolor. Lär av kollegor på andra skolor.
  • Det är jobbigt att tidslogga, med det var det värt.

Senast uppdaterad 5 juli 2017