Lärares erfarenheter kan bidra till att stärka barns rättigheter

  •  

Barn ombudsmannen Agneta Widerståhl

Agneta Widerståhl är barnombudsman i Stockholms stad och arbetar med att ta fram ett program för barns rättigheter och inflytande i alla stadens verksamheter.

Stockholms egen barnombudsman instiftades våren 2015 och arbetar strategiskt med barns rättigheter. Den nuvarande barnombudsmannen heter Agneta Widerståhl och har bakgrund som jurist.

– Många olika verksamheter påverkar barn och det är viktigt i byggandet av ett demokratiskt samhälle att de är med och får göra sina röster hörda. Att Stockholm har en egen barnombudsman är en viktig markering att barns rättigheter tas på allvar, säger Agneta.

Barn är experter på sina liv

I arbetet med att ta fram programmet för barns rättigheter och inflytande har Agneta samtalat med elever i årskurs 1, 5 och i högstadiet på olika skolor i staden samt gymnasieungdomar på biblioteket Punkt Medis vid Medborgarplatsen. Samtalen har handlat om vad barnen och ungdomarna tycker är viktigt i deras liv och när de vill att vi vuxna ska lyssna på dem.

– Det har varit otroligt givande och spännande möten. Barn och ungdomar är experter på sin egen situation och har många förslag på hur deras röster ska kunna höras och tas tillvara.

Förslag som kom upp var en hemsida för barn och unga där de får veta vad som gäller i staden, en telefontid där de kan komma i kontakt med politiker och ställa frågor samt att de ville träffa dem som bestämmer i frågor som berör barn och unga.

Barns rättigheter stärks i skolan

Skolan tillgodoser barns rättigheter när barn och elever får inflytande över sin skolsituation, får kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati och genom likabehandlingsarbetet. Det handlar om det breda värdegrundsarbetet och att skolan uppmärksammar barns olika förutsättningar och behov.

– Jag arbetar strategiskt med frågor som rör barns rättigheter och har svårt att arbeta med enskilda skolor och lärare eftersom staden är så stor, men tror också att lärare kan bidra med kunskap i stadens barnrättsarbete genom att kollegialt delande av goda exempel för att inspirera andra.

Barnkonventionens grundprinciper uttrycks i både skollagen och läroplanen. Lärares arbete i skolan är av avgörande betydelse för att sprida kunskaper om FN:s konvention om barnets rättigheter.

– Alla skolor jag har besökt arbetar med barnkonventionen och barns rättigheter men det sker på olika sätt. Ibland är det i form av temaveckor eller på specifika lektioner, men barnrättsperspektivet behöver vara en del av den dagliga verksamheten i skolan.

Agneta vill bland annat att elever tillfrågas i beslut som berör dem, till exempel när skolor byggs, vid anläggning av skolgårdar eller vid förändringar i verksamheterna. Undersökningar visar att den psykiska ohälsan bland barn och unga växer. Agneta menar att det är viktigt att vi lyssnar och att barn och unga kan känna sig sedda och tagna på allvar av vuxna.

– Det är inget extra pålägg, perspektivet finns redan där, det handlar om att ytterligare höja kvaliteten på utvecklingsarbetet genom en större medvetenhet om barns rättigheter och få med tänket i skolans kvalitetsarbete.

Vinsterna av detta blir enligt Agneta ett roligare arbetssätt som bidrar till ett bättre samhälle där alla barn och ungdomars rättigheter respekteras. Om barnrätten ska sammanfattas handlar det om att arbeta med demokrati i skolan där barn lär sig lyssna, diskutera och kompromissa. Genom att vuxna visar att barnens åsikter har betydelse och genom att bli sedda stärks deras självkänsla.

– Nu när staden tar emot fler barn i utsatta situationer är det extra viktigt att inte glömma barns rättigheter trots den tuffa situationen. Rättigheterna gäller alla barn oavsett juridisk status, exempelvis barn som är asylsökande eller papperslösa. Lärarna kan bidra med kompetens i det här arbetet eftersom de har kommit längre än andra verksamheter i staden.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 1 juli 2016