Tyck till om din arbetsmiljö

  •  

Medarbetarenkäten är kortare i år och går snabbt att svara på. Du bidrar till viktiga signaler om läget på enheten såväl som på hela förvaltningen genom att svara på trettio frågor om ämnen som delaktighet, inflytande, hälsa och arbetsmiljö.

Även om frågorna har blivit färre, nu 30 istället för 50, har det tillkommit några nya. Till exempel: ”Jag känner till vart jag ska vända mig om jag upplever mig utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. ”Min chef stöttar mig när jag ber om det”.

Medarbetarenkäten gör skillnad

Medarbetarenkäten är en av flera delar som indikerar hur en verksamhet fungerar. Det ger en signal om hur det är på enheten men också om läget på hela förvaltningen.

– Enkäten ger medarbetarna möjlighet att framföra hur man ser på sin arbetsmiljö och sin verksamhet, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl.

Hon menar att värdet av resultatet är stort. Det blir möjligt att se mönster eller trender i olika frågor på en enhet men också på hela förvaltningen.

– Jag har haft nytta av att få syn på saker som inte har fungerat så bra. Att arbeta med det som sticker ut i resultatet är viktigt för varje chef och arbetsgrupp, säger hon.

Fokus även på det positiva

Östbergaskolans rektor Bassem Jerbi menar att det är viktigt att även fokusera på det positiva i resultatet.

– Jag lyfter resultatet under ett APT. Vi tittar tillsammans med de anställda på siffrorna och lägger lite större fokus på utvecklingsområden. Men det är också viktigt att inte förbise framgångsfaktorerna.

– Vi arbetar vidare med frågorna inom ramen för samverkan (SVG). Därefter tar vi tillbaka dem till APT-mötena där medarbetarna är med och tar fram förslag på åtgärder där det behövs, säger han.

Frågor om enkäten

Enkäten har skickats ut till samtliga medarbetare 29 januari och är öppen till och med 19 februari klockan 24.00. Du kan mejla frågor som rör medarbetarenkäten till funktionsbrevlådan på avdelningen för personal och kompetensförsörjning – utbf.personalavd@stockholm.se.

Senast uppdaterad 6 februari 2019