Programmering i skolan

  •  

Digitaliseringen av samhället ökar och digital kompetens blir en allt viktigare faktor för den befolkning som nu växer upp. Programmerare spås bli ett av de stora bristyrkena i framtiden.

För att möta det ökade behovet av digital kompetens har det inletts ett pilotprojekt om programmering i skolan i syfte att öka lärares och elevers kunskaper och intresse för programmering.

Projektet är organiserat kring tre huvudområden: utbildning, lärardriven forskning och samverkan. I projektet finns även ett särskilt fokus på att öka flickors kompetens och intresse för programmering då det finns en stor manlig dominans inom programmeringsyrket.

Kontakta gärna Per Anderhag för mer information om Programmering Stockholm. per.anderhag@stockholm.se


Utbildning

Internt

Under 2016-2017 ger Vetenskapens Hus kursen ”Digitalt lärande och programmering”. I kursen får deltagande lärare prova olika programmeringsverktyg, får stöd i att utveckla klassrumsaktiviteter och i att sprida sina erfarenheter i kollegiet.

Under ett antal tillfällen under hösten 2016 finns det möjlighet att ta del av de aktiviteter som utvecklats inom kursen. Vid varje tillfälle beskrivs syftet med den specifika programmeringsaktiviteten, deltagarna får prova att genomföra aktiviteten samt möjlighet att ta del av och diskutera lärarens erfarenheter av att genomföra aktiviteten med sina elever.

Programbanken finns pedagogiska program att beställa till datorer inom Stockholms stads IT-miljö. Flera med relevans för programmering är shareware medan till andra tillkommer ett licensansökningsförfarande.

Medioteket ger och kan specialanpassa kurser och aktiviteter kring datalogiskt tänkande och programmering.

Staden har även it-stödavtal med Lin Education och Tänk Om

Externt

Det finns ett flertal externa aktörer som anordnar utbildningar, aktiviteter och sammankomster för elever och lärare, nedan listas några av dessa:

Skolverket, digitalisering
Skolverket, programmeringsaktiviteter i teknikämnet
Webstjärnan
European Schoolnet Academy
Kodcentrum
Kosmosklubben
Geek girl mini 

Lärardriven forskning

Det finns ett stort behov av forsknings- och utvecklingsinsatser som fokuserar på hur undervisning kan stödja lärande i programmering, dels i relation till programmering som ett kunskapsinnehåll och dels i relation till hur denna typ av verksamhet kan stötta elever i att utveckla ämnesspecifika förmågor. Inom samverkansplattformen Stockholm Teaching and Learning Studies (STLS) pågår för närvarande ett ramprojekt som syftar till att utforska undervisning och lärande i programmering.

Här kan du läsa om ramprojektet i teknikämnet och programmering

Här kan du läsa om ämnesdidaktiska FoU-projekt

Samverkan

Programmeringskommisssionen

Programmeringskommissionen har i uppdrag att utarbeta förslag och rekommendationer om hur Stockholms stad ska verka för att öka den digitala kompetensen, kunskap i programmering och antalet programmerare i staden genom insatser i utbildningsväsendet. Vidare ska kommissionen bidra med kunskap och idéer om hur programmering och färdigheter kännetecknande för datalogiskt tänkande kan utveckla undervisningen och elevers lärande och måluppfyllelse.Programmeringskommissionen, som fungerar som en rådgivande instans för projektet Programmering Stockholm, är central för utvecklandet av kontaktytor och samarbetsprojekt kring programmering mellan Stockholms stad, akademi, näringsliv och andra centrala intressenter.


Artiklar på Pedagog Stockholm

Intervju med Eva Hygge på Gustav Vasa skola om programmering med tydlig koppling till läroplanen.

Lärare programmerar på Engelbrektsskolan.

Programmering för flickor en demokratifråga

Kvinnliga förebilder skapar intresse för programmering

Filmer på Pedagog Stockholm

Karin Nygårds, tidigare svensklärare på Sjöstadsskolan, om hur hon använde programmering i sitt ämne.

Alla borde få programmera, Karin Nygårds presenterar sitt svar till finalen i Guldäpplet 2014.

Blogginlägg på Pedagog Stockholm

Här hittar du blogginlägg om programmering.

Senast uppdaterad 13 oktober 2016