Skolforskning

  •  

http://www.youtube.com/playlist?list=PLB_sA04s2QDEGpFcEIMVYl5CZiAOn8P1B

Vad är skolforskning?

Skollagen (2011) slår fast att undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På de här undersidorna hittar du material som anknyter till båda begreppen, här samlat under namnet skolforskning.

Ett begrepp som skolforskning inbegriper en mängd olika betydelser. Här kan du hitta arbeten som knyter an till det mesta som rör skola, undervisning, elever och lärare. Här finns allt från skolverksrapporter och internationella studier om utbildning på systemnivå, till lokala forskningsprojekt med fokus på ett mycket avgränsat innehåll vad gäller frågor om undervisning och lärande.

Ämndesdidaktik och bedömning

Skolforskningen spänner över en rad olika områden och finns inom flera ämnesdiscipliner. Idag har fokus allt mer kommit att riktas mot själva undervisningen och vilka möjligheter till lärande den ger.

I Sverige kallar vi det för didaktik/ämnesdidaktik – begrepp som än så länge inte är helt gångbara utomlands där man ibland använder begreppet pedagogical content knowledge eller talar om School eller Teacher Research.

Bedömning (assessment) och utvärdering är andra stora områden som beforskas idag såväl i Sverige som i andra länder. Här kan du hitta forskning som handlar om detta och en rad andra spännande studier.