Inspiration till kollegialt lärande med UR:s programserie

 •  

Karin Rehman är lärare i svenska som andraspråk på SPRINT-gymnasiet i Liljeholmen.Karin Rehman är lärare i svenska som andraspråk på SPRINT-gymnasiet i Liljeholmen.

Språkforskningsinstitutet har i samarbete med Karin Rehman som medverkar i UR:s programserie Språket bär kunskapen tagit fram ett handledningsmaterial med diskussionsfrågor, språkövningar och fördjupning.

Materialet ska ses som ett underlag för diskussion i det kollegiala lärandet och utger sig inte för att vara ett heltäckande läromedel. Förhoppningen är att det ska väcka nyfikenhet, intresse och inspiration till att vilja fördjupa sig i de undervisningsmodeller som berörs i programmet.

Diskussionsfrågor och förslag till övningar

Här finns en handledning med diskussionsfrågor och förslag till övningar. Dessutom finns en del material som vi hänvisar till i handledningen. Börja med att läsa i den.

Utifrån vilka ni är, hur mycket tid ni har och vad ni vill fokusera på väljer ni ert sätt att använda materialet. Här är några förslag:

Flera träffar i följd

Ni är till exempel ett arbetslag med kollegor som undervisar i olika ämnen. Ni vill titta på de tre programmen i följd men vid olika tillfällen och samlas kring ett kollegialt lärande utifrån programmen.

Ett förslag till studieplan för fyra pass om en och en halv timme. Använd studiehandledningens diskussionsfrågor och välj några övningar; de som finns där eller de som finns som extra övningar i en egen fil.

Material: filmerna, lärobok i ditt ämne, gärna en skrivuppgift du har gett elever.

De tre första träffarna kan innehålla:

 1. Se film
 2. Individuell reflektion innan ni börjar samtala. Det ger alla möjlighet att fundera över vad ni vill ta fasta på. Kan till exempel göras i form av loggboksskrivande utifrån Aidan Chambers fyra frågor (gillar, ogillar, under över, mönster/kopplingar. Se vidare instruktion i handledningen.)
 3. Därefter samtal. Använd diskussionsfrågorna om ni vill, men framför allt egna anteckningar. Välj vad ni vill fokusera på. Välj till exempel ett klipp att se igen och en övning eller diskussionfrågor kring detta.
 4. Avslutat med att formulera vad var och en gör inför nästa tillfälle. Vad vill ni pröva i undervisningen? Ska ni ta med något eget material?

Introduktion/en samling

Du ska hålla i en samling av något slag. Kollegiet ska jobba kring ett tema eller en frågeställning och du vill använda något ur programmen för att introducera frågan.

Använd något klipp och diskussionsfrågor från handledningen. Tidsåtgång: allt från 15 minuter till en timme på till exempel ett arbetslagsmöte. Förslag till teman:

 • Att jobba med nya ord och begrepp
 • Att vara flerspråkig
 • Cykeln för undervisning och lärande
 • Vad är en genre? Basgenrer och texttyper
 • Ett formativt förhållningssätt
 • Attityder till förändring och utveckling, att våga pröva nytt som lärare

Som en del i ett redan påbörjat arbete

Ni är igång med ett språkutvecklande arbete utifrån genrepedagogik. Använd programmen för att få några korta exempel från stegen i cykeln för undervisning och lärande. Diskutera och jämför. Koppla ihop ert arbete med Maaike Hajers resonemang.

För att du skulle vilja komma igång …

Du har sett programmen och vill intressera dina kollegor för dem och för arbetssätten som introduceras. Börja med ”register”, se studiehandledningen. Titta på ett klipp, gör en övning tillsammans.

Kristina Ansaldo
kristina.ansaldo@stockholm.se

Karin Rehman
karin.rehman@stockholm.se

Senast uppdaterad 15 december 2014