Läs- och språksatsningen

  •  

http://www.youtube.com/playlist?list=PLEED5FF8AEE5639D1

Skolans uppdrag är dubbelt. Det ska uppfylla dels ett kunskaps-, dels ett demokratiuppdrag. Språket är avgörande för kunskapsutvecklingen och läs- och språksatsningen arbetar för att hitta arbetsformer som ger eleverna verktyg och lust att läsa och skriva. Därför är läs- och språkutveckling ett av våra prioriterade områden, från förskoleklass till årskurs 9.

På uppdrag av grundskoleavdelningen arbetar utvecklingslärare Toura Hägnesten med stöd till lärare och skolor kring undervisning i och bedömning av språk-, läs- och skrivutveckling samt läsförståelse. Detta sker genom kurser, studiecirklar, föreläsningar, nätverksarbete men också genom lokalt anpassade insatser ute på skolorna.

Stödja utmana och variera

Stockholms stad vill hitta metoder för att du som lärare tidigt ska kunna upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter. För att kunna stödja dem som har svårigheter, men också för att se och utmana elever som älskar språk. Eleverna har rätt att möta ett brett och varierat textutbud av olika textarter i både tryckt och digital form. Detta i en undervisning som innehåller kollektiva likaväl som individanpassade undervisningsformer och lärandemiljöer. En undervisning som använder modern teknik för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Målgrupp

Läs- och språksatsningen vänder sig till lärare anställda i Stockholms kommunala grundskolor, F – 9.

Lokala läs och språkutvecklare

Varje grundskola har minst en lokal läs- och språkutvecklare som fungerar som spjutspets lokalt ute på de enskilda skolorna. Uppdraget är att bevaka och driva frågor inom läs- och språkutveckling. De är också kontaktpersoner för förvaltningen. Du hittar en länk med alla läs- och språkutvecklare längst ned på den här sidan.

Läsförståelse

Forskning och internationella studier visar att svenska elevers läsförståelse successivt har försämrats under senare år. Därför satsar läs- och språksatsningen på kurser där lärare får lära sig att undervisa i läsförståelse och läsförståelsestrategier. Läs mer under relaterade dokument.

Quadbloggning

Genom att blogga får eleverna dels skriva, dels arbeta aktivt med att ge skriftlig respons på kamraters texter. I kurserna QuadBlogging delas deltagarna upp i quaddar med 4 lärare i varje. Lärarna i varje quad har elever i samma ålder. Quadblogging innebär ett autentiskt skrivande där vi garanterar att det som skrivs blir läst och att någon ger respons.

I kursen diskuterar vi också ramar för hur man skriver respons, kommer överens med eleverna om vad man får skriva i blogginlägg och i respons, frågor kring PUL och upphovsrätt och liknande frågor.

Gör en intresseanmälan här.

Vill du börja blogga med din klass?

Har du aldrig bloggat tidigare? Anmäl dig till en nybörjarkurs för bloggande lärare!

Quadblogging fortsättningsgrupp

Kan du redan blogga? Kanske bloggar du med din klass men saknar andra som läser och ger respons? Då kan ”Quadblogging fortsättningsgruppen” vara något för dig.

Här blir alla indelade i quaddar, dvs. smågrupper med fyra skolor i varje grupp, som bloggar, läser och skriver respons på varandras bloggar. Deltagarna träffas IRL (In Real Life) vid tre tillfällen under läsåret. Det innebär att jag bjuder in alla till Medioteket; en gång i början av hösten, en gång kring årsskiftet och en gång efter påsk. Vi sitter då i våra quaddar, bloggande smågrupper, för erfarenhetsutbyte, planering och samtal kring bloggandet.

Detta är en ny aktivitet och därför vill jag undersöka hur många lärare som kan tänkas vara intresserade av att delta för att underlätta min planering av olika kurser 2017/18. Det är inte bindande att göra en intresseanmälan.

Du anmäler ditt intresse här.

Här kan du ta del av Toura Hägnestens 3,5 minuters presentation av bakgrunden till kursen: Att utveckla elevers skrivande med QuadBlogging.

https://www.youtube.com/watch?v=ef8I0z--mug&feature=youtu.be

Forskarstödd seminarieserie

2013/14 erbjöd jag för första gången en forskarstödd seminarieserie (100 deltagare) som också inkluderar en forskningscirkel med 20 deltagare. Denna vänder sig till och är öppen för skolornas läs- och språkutvecklare. Rubriken var ”Litteracitet < > Framgångsfaktorer < > Multimodalitet”.

Syftet med seminarieserien var att:

  • bidra till att stärka språk-, läs- och skrivutvecklares arbete på skolor,
  • möjliggöra för förskollärare och lärare att pröva och utveckla en undervisning som främjar alla barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling,
  • öka kunskapen om hur kön och/eller föreställningar om kön, har betydelse för barns och elevers lärande,
  • stärka det systematiska kvalitetsarbetet.

Målet med seminarieserien var att deltagarna skulle utmanas i sitt pedagogiska tänkande med stöd i forskning samt att de påbörjade ett utvecklingsarbete på skolan.

Under 2013/14 genomfördes 7 föreläsningar och 2014/15  5 föreläsningar.

LUS i Stockholms stad

Från och med den 1 juli 2016 är det obligatoriskt att använda Skolverkets Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling samt taluppfattning i åk 1. I åk 3 bedöms eleverna med de nationella ämnesproven.

För att kunna följa och dokumentera elevernas läsutveckling för åk F – åk 6 har lärarna fram till augusti 2016 använt LUS. Detta är fortsättningsvis, från augusti 2016, inte längre obligatoriskt att använda. Vad är LUS? Varför och hur jobbar vi med LUS i Stockholms skolor? Läs- och språkprojektet har gjort en serie filmer som handlar om LUS. Du kan se enstaka filmer eller alla filmer i en följd. Filmerna är tänkta som diskussionsunderlag samtidigt som de ger en bild av hur lärare undervisar i Stockholm. Längre ned på den sidan hittar du länkar till allt material om LUS i Stockholms stad.

Läs- och språkpaketet

Språkpaketet är en riktad insats där deltagande skolor utses av grundskolecheferna. Vi arbetar tvärprofessionellt med kompetensutveckling av skolor som behöver utveckla sitt arbete inom läs- och språkområdet i tidigare skolår. Språkpaketet omfattar kurser, seminarier och föreläsningar. Kontakta Toura Hägnesten om du är intresserad av Läs- och språkpaketet. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.

Närhet till bibliotek

Språksatsningen handlar också om tillgängligheten till bibliotek. Det ska alltid vara nära till närmaste bok, fler ska kunna ta del av bibliotekens stora utbud och service.

Medioteket

På Medioteket får du som lärare hjälp av stadens bibliotekspersonal. Här finner du bland annat cirkulationsbiblioteket och biblioteksstöd. Du kan få handledning och rådgivning, gå på kurser eller följa bibliotekariernas bokblogg, ”Cirkelbloggen”. Länkar till Medioteket och Cirkelbloggen hittar du längre ned på denna sida.

Bedömning av elevers språkutveckling

Nya Språket lyfter! är ett stödmaterial framtaget av Skolverket. Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling.  Nya språket lyfter! är helt i överensstämmelse med Lgr 11 och kan användas i årskurserna 1-6.

Grundskoleavdelningens "Läs- och språksatsning" erbjuder nu kurser med fokus på att undervisa, observera samt bedöma elevers språkutveckling utifrån Nya Språket lyfter.

Seminarier och föreläsningar

Vill du delta i läs- och språkutvecklingsaktiviteter? Håll utkik i Pedagog Stockholms kalendarium. Se länk här nedanför.

Kontakt

Läs och språksatsningen i Stockholms stad

Språket är avgörande för kunskapen. Därför satsar utbildningsförvaltningen i Stockholms stad på läs- och språkutveckling.

Här finns alla filmer

Vill du veta mer om hur lärare i Stockholms grundskolor arbetar med språk-, läs- och skrivundervisning? Vi har samlat alla filmer om detta på en sida.

Följ bloggen för läs och språksatsningen

Håll dig uppdaterad genom att följa utvecklingsläraren Toura Hägnesten i bloggen för läs och språksatsningen i Stockholms stad. Där kan du också ställa frågor och vara med och diskutera.

Senast uppdaterad 26 mars 2017