Resultat av språksatsningen

  •  

”De skolor som deltagit i läs- och språksatsningens samtliga insatser har fått en ökad andel elever som klarar kravnivåerna för nationella provet i svenska i årskurs 5”. Det är ett av de resultat som lyfts fram i en ny rapport som utvärderar Stockholms stads läs- och språksatsning

Under åren 2007–2010 genomförde Stockholms stad en läs- och språksatsning för grundskolan. Satsningen innefattade en mängd olika insatser, bland annat olika aktiviteter i Mediotekets regi och föreläsningar om läs- och språkforskning för berörda lärare. Främst har satsningen varit ett stöd till lärarna att utveckla och variera sin undervisning. Vissa insatser har också varit riktade direkt till eleverna för att stimulera deras läsintresse. Syftet med satsningen har varit att öka måluppfyllelsen, förbättra elevers resultat och höja andelen behöriga elever till gymnasiets nationella program.

Frivilligt deltagande

Insatserna har erbjudits alla kommunala grundskolor och deltagandet har varit frivilligt. Inför satsningen anställde utbildningsförvaltningen två utvecklingslärare och en av dem, Toura Hägnesten, har nu följt upp och lyft fram olika resultat av satsningen. Hennes uppföljning presenteras i rapporten "Lärarna, eleverna och deras läsning" som du kan läsa via länken längst ner på denna sida.

Hennes studie visar, bland annat, att de skolor som tagit del av satsningens samtliga insatser, fått en ökad andel elever som klarar kravnivåerna för nationella provet i svenska/svenska som andraspråk i årskurs 5. Det kan jämföras med de skolor som inte har tagit del av insatserna, där Toura Hägnesten inte funnit en lika stor ökning.

Toura Hägnesten

Studien visar också på tydliga skillnader mellan de skolor som tagit del av samtliga insatser och de skolor som inte tagit del av några insatser. De skolor som valt att delta i alla, eller i nästan alla insatser är övervägande ytterstadsskolor med flerspråkiga elever. De skolor som valt att inte delta i insatserna är övervägande innerstadsskolor med enspråkiga elever.

 

Uppföljning som policy

Toura Hägnestens uppföljning är ett led i stadens policy att utvärdera effekterna av olika satsningar. Det är viktigt att genomlysa och mäta vad man själv gör för att veta vilka resultat olika insatser ger. Förutom Toura Hägnestens  rapport ges en kortversion som presenterar resultaten av de nationella ämnesproven i årskurs 5. Du kan ladda ner båda skrifterna här nedan.

Utbildningsförvaltningen har publicerat uppföljningen som en del i förvaltningens skriftserie ”Stöd och stimulans”, nummer 5.

Senast uppdaterad 13 februari 2013