LUS - bedömning och registrering

  •  

Med hjälp av LUS i skolwebben kan du dokumentera dina elevers språkutveckling och upptäcka elever med en sen läs- och skrivutveckling eller läs- och skrivsvårigheter.

LUS är ett kvalitativt bedömningsinstrument som beskriver enskilda elevers läsutvecklingsprocess. Lässituationen ska vara så gynnsam som möjligt för eleven, och texten eleven läser ska vara elevnära åldersadekvat och gärna vald av eleven själv.

Kravnivåerna är LUS-punkt 15 i slutet av årskurs 3. Kravnivåer för övriga årskurser diskuteras och beslutas lokalt på de enskilda skolorna.

Bedömning av elevers läsutveckling ska ske löpande som en del i det dagliga skolarbetet och i överensstämmelse med riktlinjerna i styrdokument och kursplaner. Elever vars läsning stått still under en period, får samma LUS-punkt registrerad två eller flera gånger. Bedömning och registrering av resultatmed LUS är frivilligt att göra. 

Senast uppdaterad 30 juni 2017