Bedömning av elevers läsning

  •  

Bedömning av elevers läsning - obligatoriskt i grundskolan från 1 juli 2017

Sedan 1 juli 2016 är det obligatoriskt att använda Skolverkets Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling för bedömning i svenska och svenska som andra språk i årskurs 1.

Lärare kan med bedömningsstödet följa upp sina elevers kunskaper i årskurs 1-3. Bedömningsstödet omfattar underlag för årskurs 1-3 men är endast obligatoriskt för årskurs 1. Lärare kan med bedömingsstödet tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen. Lärare kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans och utmaningar.

Medioteket erbjuder kurser för lärare kring hur de använder Skolverkets Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling samt workshops i praktisk bedömning av elevers läs- och skrivutveckling. Information om kurser och workshops skickas ut till skolornas läs- och språkutvecklare via e-post.

LUS

För skolor som fortsätter använda LUS som ett komplement i sina bedömningar går det att begära kurser om LUS. Sådana kurser omfattar en genomgång av den teoretiska bakgrunden, LUS som bedömningsverktyg samt LUS-punkterna. Sista tillfället tittar vi också på Nya Språket lyfter ocoh jämför det med LUS, LäsUtvecklingsSchemat. Inför en kursstart görs en inventering av behoven i gruppen. Kursdeltagarna förväntas göra LUS-bedömingr av elever mellan kurstillfällena och erfarenheterna av dessa diskuteras tillsammans.

Alla som deltar förväntas ha med sig böckerna "Nya Lusboken. En bok om läsutveckling" samt "Komplement till Nya Lusboken". Böckerna utgör kursmaterialet och vi läser böckerna parallellt med att vi går igenom de olika avsnitten. Önskar ditt arbetslag eller din skola en LUS-kurs så kontaktar du Toura Hägnesten.

Workshops för bedömaröverensstämmelse

En workshop kan gälla bedömningar med stöd i Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling, Nya språket lyfter men också LUS, LäsUtvecklingsSchemat.

Vi träffas vid ett tillfälle och samtliga deltagare tar med sig underlag för bedömningsdiskussioner.

Underlaget utgörs av:
1. en inspelning av en elev som läser.
2. en kopia på texten eleven läser.
3. du ska kunna redogöra för vad eleven brukar läsa, hur elevens läsutveckling sett ut under senare tid och lite allmänt om elevens skolsituation.

Upplägget är ett tillfälle á 2 timmar.

Under workshopen lyssnar vi på deltagarnas inspelade elevläsningar och diskuterar tillsammans vad vi hör och vilken nivå vi anser att eleven uppnått.

OBS! Alla som deltar förväntas ha med sig bedömningsmaterialet som utgör grund och utgångspunkt för bedömningarna.

För mer information:

Toura Hägnesten, tfn. 08-508 33 848,
toura.hagnesten@​stockholm.se

LUS filmteamet

Filmteamet för LUS-filmerna

Toura Hägnesten, utvecklingslärare, Hans Johansson, medietekniker och Magnus Mählkvist, medietekniker, har gjort filmerna om LUS i Stockholms stad. Har du frågor om LUS kontakta
toura.hagnesten@stockholm.se 
Är du intresserad av en kontakt angående filmuppdrag mejla
Hans Johansson
hasse.johansson@stockholm.se 
Magnus Mählkvist
magnus.mahlkvist@stockholm.se

Vad är LUS?

LUS är en förkortning för Läsutvecklingsschema. LUS är ett instrument som förskole-, grundskole- och gymnasielärare kan använda för att ta reda på hur långt eleverna har nått i sin läsutveckling.

LUS utvecklades 1979 - 81 i ett projekt finansierat av Skolöverstyrelsen. LUS är ett kvalitativt bedömningssystem där läraren, med sin i vardagen uppbyggda kompetens, placerar in varje elev i förhållande till de kvalitativa utvecklingssteg som beskrivs.

Senast uppdaterad 2 februari 2017