Språkutvecklingsprogram för skolor i Stockholms stad

 •  

Språkutvecklingsprogrammet är ett stöd för dig som arbetar med nyanlända och flerspråkiga elever. Vi vet att vissa skolor har lång erfarenhet av att arbeta med språkutveckling och andra har lite mindre erfarenhet. Målet är att höja medvetenheten och öka kunskapen kring området flerspråkighet, andraspråksutveckling och språk- och kunskapsutvecklande undervisning.

Nedan följer en presentation av möjliga utvecklingsinsatser. Du och din skola kan fritt välja mellan de olika utvecklingsinsatserna utifrån de behov som ni har.

Du kan även få veta mer genom att titta på denna presentationsfilm av Språkutvecklingsprogrammet.

Introduktion

Syftet med introduktionen är att alla lärare ska få kunskap om rådande bestämmelser och om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi vill även skapa medvetenhet om betydelsen av ett interkulturellt förhållningssätt och ge grundläggande kunskaper om elevers första- och andraspråksutveckling. Modersmålets och studiehandledningens betydelse för elevers måluppfyllelse belyses också.

Introduktionen består av fyra workshops:

 1. Mottagande och inkludering av nyanlända - genomgång av lagar och regler.
 2. Identitet, kultur och socialisationsprocess.
 3. Första- och andraspråksutveckling.
 4. Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Varje workshop tar tre timmar och tillfällena fördelas på fyra halvdagar.

Seminarier i ämne och språk

Det finns möjlighet för ämneslärare att delta i ett antal seminarier med aktuella forskare och praktiker som delger forskning och erfarenheter i relation till ämne och språk.

Studiecirkel

Studiecirklarna riktar sig till skolor eller arbetslag som identifierat ett utvecklingsområde i till exempel språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Stöttning kan fås i att:

 • tillsammans med skolledning/förstelärare stötta och handleda i litteraturval och organisation av utvecklingsprocessen.
 • handleda och stötta nyckelperson som ska leda arbetet på skolan.
 • hålla i uppstarts- och uppföljningsföreläsningar och workshops under arbetets gång.

Språkutvecklingsplan

Insatsen riktar sig till en hel skola. En språkutvecklingsplan innehåller gemensamma mål och strategier som främjar elevernas språk- och kunskapsutveckling. Planen gäller för alla lärare vilket förutsätter att all personal är delaktig i att formulera den och se till att den efterlevs. Din skola får handledning och stöttning under arbetsprocessen.

Ni får stöttning i att:

 • hålla i föreläsningar och workshops under arbetsprocessen.
 • handleda och stötta nyckelperson som ska leda arbetet på skolan.

Läs mer i Bäckahagens skolas språkpolicy

FoU-projekt

FoU-projekt riktar sig till lärare som önskar beforska sin verksamhet. Forskningsidén bör handla om något som utvecklar undervisningen och som utgår från forskning eller beprövad erfarenhet. FoU-projekten ska bidra till en skola på vetenskaplig grund och öka kunskapen om hur barn och ungdomar lär och hur undervisning kan stödja elevers lärande.

Utbildningsförvaltningen bidrar med handledare och ekonomiskt stöd för att frigöra lärartid. Ansökan sker i mars (ramprojekt även oktober), och minsta möjliga projekttid är ett år. Läs mer om FoU-projekt.

Läslyftet

Läslyftet riktar sig till samtliga lärare i samtliga skolformer. Lärandet sker i grupper och arbetet påminner om studiecirkelformen med en handledare som leder arbetet. Studiematerialet är webbaserat och lättillgängligt på Skolverkets Läs- och skrivportal. Du och din skola kan få hjälp med organisation av Läslyftet och erbjuds seminarier kring handledning av grupper.

Skräddarsydd insats utifrån skolans behov

Du och din skola kan få hjälp med design och organisation av en specifik utvecklingsinsats utifrån din skolans behov och intresse. Det kan exempelvis handla om genrepedagogik eller Läslyftet utan statsbidrag.

Stöttningen kan vara att:

 • tillföra ny kunskap i föreläsningar och workshops under arbetets gång.
 • handleda och stötta nyckelperson som ska leda arbetet på skolan.

Läs- och språkpaket

Det finns flera kurser inom språk- läs och skrivutveckling som du som arbetar som lärare inom stadens kommunala grundskolor kan gå. 

Inspiration och erfarenhetsutbyte

Dessutom kan du och dina kollegor delta i seminarier med aktuella forskare och praktiker som delger kunskaper och erfarenheter till stadens pedagoger. Du kan även deltaga i nätverk för att möjliggöra mötesplatser för pedagoger som arbetar med nyanlända.

Kontakta oss

Kontakta oss så pratar vi mer om vilket upplägg som kan passa dig och din skola bäst.

Kristina Ansaldo
kristina.ansaldo@stockholm.se

Birgitta Thorander
birgitta.thorander@stockholm.se

Anna-Maija Norberg
anna.maija.norberg@stockholm.se

Senast uppdaterad 26 juni 2017