Stockholm Teaching & Learning Studies

 

De ämnesdidaktiska nätverken

Sedan 2010 har det pågått ämnesdidaktiska projekt inom följande ämnesområden:

Bakgrund och syfte

Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, har utvecklats för att initiera, stödja och sprida lärarledda forskningsprojekt som handlar om ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet. STLS ska fungera som en mötesplats för forskande lärare i olika ämnen. Plattformen är ett samarbete mellan skolhuvudmän och kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet.

Syftet är att:

 • underlätta kontakter mellan forskare och skolor
 • initiera och genomföra FoU-projekt
 • skapa former för involvering av forskare i kommunernas FoU-arbete
 • utveckla skolanpassade modeller för FoU-arbete som involverar lärare
 • utveckla former för rapportering och spridning av forskningsresultat

Exempel på konkreta uppgifter:

 • initiera och samordna forsknings- och utvecklingsprojekt
 • erbjuda vetenskaplig ledning samt handledning av forskningsprojekt och nätverk
 • anordna seminarier för lärare som är involverade i FoU-projekt
 • årligen anordna Lärarnas forskningskonferens

Organisation och verksamhet

Inom ramen för STLS finns det möjlighet för lärare att bedriva ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt, ämnesdidaktiska nätverk, på den egna skolan. En ambition är att utveckla metoder och modeller för lärarforskning som är anpassade till skolans specifika behov och villkor. Genom att göra det möjligt för lärare att medverka i forskningsprojekt kan forskningen bli en integrerad del av skolutveckling.

STLS är organiserat i sju ämnesdidaktiska nätverk till vilka FoU-projekten knyts. Nätverken koordineras av lektorer och licentiater under handledning av våra vetenskapliga ledare Maria Andrée och Inger Eriksson. De beviljade projekten planeras och genomförs på skolorna, men möjlighet till diskussion och handledning erbjuds genom gemensamma nätverksseminarier. Inom nätverken anordnas möte med andra projekt, textseminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.

Det är viktig att poängtera att projekten inte ses som som fortbildningskurser utan som lärarledd forskning som syftar till att utveckla undervisningen. En viktig aspekt av projektens genomförande är att de utgör en del av de deltagande lärarnas arbetstid och att lärarna har möjlighet att ägna minst en eftermiddag i veckan åt detta arbete.

Vill du läsa mer om STLS och lärardriven forskning och utveckling kan du ladda ner rapporten Stockholm Teaching & Learnings Studies - En plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning.

Spridning

Spridning av resultaten kan ske genom olika kanaler:

 • didaktiska och vetenskapliga tidskrifter
 • pedagogiska websidor som Pedagog Stockholm
 • lärarsymposier där lärare diskuterar planerade, pågående och avslutade forskningsprojekt
 • Lärarnas forskningskonferens som organiseras årligen av STLS i samverkan med några Stockholmskommuner

rollups STLS Stockholms stad logga

Det här är STLS

Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, är en mötesplats för forskande lärare i olika ämnen. Plattformen är ett samarbete mellan skolhuvudmän i Stockholms län och Stockholms universitet. STLS finns för att initiera, stödja och sprida lärarledda forskningsprojekt inom ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet.

 

Lärare minglar på konferens

Ämnesdidaktiska ramprojekt

Inom STLS finns möjlighet att delta i ämnesdidaktiska ramprojekt. I delprojekten utformas och prövas olika sätt att utveckla undervisningen med sikte på att öka förutsättningarna för elevernas lärande. Ramprojekten leds och koordineras av de olika ämnesdidaktiska nätverken. Läs mer om ramprojekten och hur du kan delta här.

Två lärare samtalar

Ämnesdidaktiska FoU-projekt

Det finns möjlighet att få medel till att driva ämnesdidaktiska FoU-projekt på den egna skolan. I projekten kan ni fördjupa er i någon aspekt av undervisning, lärande och bedömning. Läs mer om ämnesdidaktiska FoU-projekt och hur ni ansöker här.

ordmoln eleverna undervisningen

LFK Lärarnas forskningskonferens

Varje år arrangeras Lärarnas forskningskonferens, LFK, som är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven forskning. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.