Ämnesdidaktiska ramprojekt i naturvetenskap och teknik

  •  

Att konstruera funktionella och meningsfulla aktiviteter som stödjer elevers utforskande av frågor relaterade till naturvetenskap och teknik

 

Vill du vara med och bedriva naturvetenskaps- och teknikdidaktisk forskning och samtidigt utveckla undervisning inom ditt ämne? I det ämnesdidaktiska nätverket inom Nv/Tk utforskar vi hur undervisning kan utvecklas för att främja och synliggöra elevers förmåga (1) att genomföra systematiska undersökningar i de naturvetenskapliga ämnena och (2) att identifiera, formulera och lösa problem i teknikämnet. Inom ramen för dessa förmågor och utifrån erfarenheter från tidigare ramprojekt sker arbetet under 2019-2020 i relation till nedanstående spår:

- Hållbar stad, att utveckla förmågan till ett undersökande arbetssätt i urbana miljöer (Nv och Tk)

- Digitalisering, digital teknik för att utforska ämnesrelaterade begrepp, processer och fenomen (Nv och Tk)

- Programmering, programmering för att identifiera, formulera och lösa problem i teknikämnet (Tk)

Syftet är att kunna bidra med mer samlad kunskap om vad elever behöver kunna för att identifiera, formulera och lösa ämnesrelaterade problem. Arbetet förväntas resultera i en ökad kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och kunskaper bedömas i relation till olika årskurser och till olika centralt innehåll inom naturvetenskap och teknik.

Vill du vara med?

Om du är intresserad av att delta, kan du läsa mer om förutsättningar och finna ansökningsblankett på den här sidan:

Ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS.

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i naturvetenskap och teknik är 15 april.

 


 

Läsåret 2018-2019 driver vi två ramprojekt: Digitala verktyg och naturvetenskapens begrepp, teorier och modeller (naturvetenskap) och Identifiera, formulera och lösa problem genom programmering (teknik och naturvetenskap).

Digitala verktyg och naturvetenskapens begrepp, teorier och modeller

Bakgrunden till ramprojektet är Skolverkets revidering av kurs- och ämnesplaner, regeringens beslut om digitaliseringsstrategi för skolväsendet samt antaganden om digitala artefakters betydelse för undervisning och lärande. Samtidigt som olika aspekter av digitalisering och digital kompetens lyfts i styr- och policydokument - dels som ett specifikt kunskapsinnehåll och dels som ett medel för ökad förståelse och måluppfyllelse - är kunskapen om digitala verktyg och hur de kan användas för att stötta elevers lärande, begränsad. Även om det framstår som troligt kan man inte utgå från, till exempel, att en digital bearbetning och visualisering av ett naturvetenskapligt begrepp eller fenomen genererar en annorlunda, fördjupad eller kvalitativt bättre förståelse för fenomenet. Hur digitala verktyg kan användas för stötta elevers kunskap om naturvetenskapens begrepp, teorier och modeller är en empirisk fråga som behöver undersökas, vilket också är ramprojektets syfte. Ramprojektet genomförs i samarbete med Vetenskapens Hus.

Ramprojektet utgår från följande förmågor i de naturvetenskapliga kurs- och ämnesplanerna:

  • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället (Lgr 11)
  • kunskaper om begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas (Gy 11)

Identifiera, formulera och lösa problem genom programmering

I och med Skolverkets revidering av styrdokumenten har programmering blivit ett explicit inslag i grundskolans teknikämne. I gymnasieskolan har ett nytt ämne införts ”Tillämpad programmering” och i likhet med den reviderade kursen ”Programmering 1”, kommer ämnet att vara valbart i gymnasieskolans samtliga programfördjupningar. Både i grundskolans teknikämne och i de ovan nämnda gymnasiekurserna skrivs programmering bland annat fram i relation till att lösa olika problem och uppfylla specifika behov i olika ämnesdiscipliner. Inom ramen för detta sammanhang ska eleverna respektive studenterna ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Syftet med ramprojektet är att utforska hur undervisning i programmering kan utvecklas för att främja och synliggöra elevers förmåga att använda programmering för att identifiera, formulera och lösa problem i teknikämnet respektive de naturvetenskapliga ämnena. Ramprojektet, som genomförs i samarbete med Vetenskapens Hus, grundas i följande förmågor i respektive kurs- och ämnesplaner:

  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (Lgr 11)

I ramprojektets gymnasiedel undersöks undervisning och lärande i programmering som det kan tillämpas och komma i uttryck i fysik, kemi, och biologiämnet och därmed i relation till:

  • förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem.
  • förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat (Bi, Ke, Fy, Gy 11)
  • identifiera, formulera och lösa problem genom att tillämpa programmering på det valda kunskapsområdet samt förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat (Tillämpad programmering, Gy 11)

 

Pågående delprojekt

 

Digitala verktyg och naturvetenskapens begrepp, teorier och modeller

Deltagande lärare och skolor: Camilla Lundqvist och Suvi Mikkonen, Gubbängens skola; Cecilia Kozma, Vetenskapens Hus

 


 

Avslutade delprojekt

 

Förmågan att formulera undersökningsbara frågor

VT 2016-VT 2018

Deltagande lärare och skolor: Per Freerks, Per Wennerström, Josefine Reimark och Fredrik Westman, Kungsholmens gymnasium; Johanna Lundström och Sara Puck, Värmdö gymnasium; och Johan Nordling, Johanna da Luz och Sofija Jahdadic, Östra Reals gymnasium.

Programmering i teknikämnet

VT 2016-VT 2018

Deltagande lärare och skolor: Sophie Odén, Kristinebergsskolan; Tove Wållberg, Järla skola; och Annika Lundholm-Bergström och Madeleine Björn, Örbyskolan.

Formativ bedömning av de naturvetenskapliga ämnenas tre övergripande förmågor

NT-satsningen som ramprojekt2014 startade, i samband med NT-satsningen inom Stockholms stad, tio ramprojekt där lärargrupper på åtta olika skolor ingick. En NT-utvecklare, kopplad till Skolverkets satsning NT-lyftet, fungerade som handledare för de olika projekten.

Delstudierna fokuserade någon aspekt av de sammanfattande förmågor som beskrivs i grundskolans kursplaner i de naturvetenskapliga ämnena. Syftet med delprojekten var att undersöka hur dessa förmågor kan främjas och synliggöras i undervisning. Deltagande skolor:

VT 2014-VT 2015

Blommensbergsskolan, NT-utvecklare Andrea Holmgren
Vuxna som använder smutsig el... - Progression i förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning, åk 6-9

Engelbrektsskolan, NT-utvecklare Daniel Bengtsson
Bin i klassrummet - Ett sätt att utveckla elevers förmåga kommunicera och ta ställning, åk 1-6.
Kolets kretslopp - Att utveckla elevers förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp, åk 7-9

Skapaskolan, NT-utvecklare Ann Ulfves
“Varför går det så långsamt för dig?” Om utveckling av elevers sätt att erfara begreppet friktion i de tidiga skolåren, åk 1-2

HT 2014-HT 2015

Aspuddens skola, NT-utvecklare Birgitta Sang och Gunilla Lindhagen
Hur kan en progression av elevers förmåga att tolka resultat och dra slutsatser se ut från mellanstadium till högstadium?

Eriksdalsskolan, NT-utvecklare Maria Sundler
Hur kan elevers förmåga att framföra och bemöta argument om energi utvecklas?, åk 5

Grimstaskolan, NT-utvecklare Peter Rejhed
Hur kan man använda iPads som verktyg i NO undervisningen så att elevernas intresse växer och de upplever NO undervisningen som mer relevant än tidigare?, åk 7-9
Hur utvecklas elevers uppfattningar av organismers livscykler från åk 1-3?, åk 1-3

Nya Elementar, NT-utvecklare Sara Fransson och Maria Sundler Kritiska aspekter för utveckling av elevers förståelse av växthuseffekten, åk 7

Skarpatorpsskolan, NT-utvecklare Cecilia Bergwall
”Blöta handdukar” – en uppgift för utveckling och bedömning av elevers förmåga att planera en undersökning?, åk 4, åk 6 och åk 8

Två kvinnor samtalar

Ämnesdidaktiska ramprojekt

Det ämnesdidaktiska ramprojektet i naturvetenskap och teknik driver två ramprojekt: Förmågan att formulera undersökningsbara frågor och programmering i teknikämnet.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 27 mars 2019