Ämnesdidaktiskt ramprojekt i svenska och svenska som andraspråk

  •  

Förmågan att läsa för olika syften

Inom nätverket för svenska och svenska som andraspråk är vi intresserade av att få igång flera mindre projekt som tar sin utgångspunkt i kursplanens långsiktiga mål som anger att eleverna ska utveckla förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften (Lgr11).

Har du i din undervisning erfarit att det finns utmaningar kring utvecklingen av elevernas förmåga att kunna läsa för olika syften? Är du intresserad av att genom ett delprojekt undersöka möjligheterna att utveckla undervisnings- och/eller bedömningsformer kopplade till detta tema? Finns det någon särskild aspekt av att läsa för olika syften som du är intresserad av? I så fall finns det anledning för dig att tillsammans med en grupp andra lärare delta i det ramprojekt som för närvarande pågår inom nätverket.

Flera delprojekt för samlad kunskap

Det övergripande syftet med att få igång ett antal delprojekt som rör sig kring samma övergripande frågeställning är att närmare utforska vad läsförmåga på ett djupare plan är för slags förmåga. Vad behöver man kunna för att kunna ”läsa för olika syften”? Hur kan man förstå en sådan förmåga i relation till olika innehållsliga områden, olika praktiker och olika åldersgrupper i samhället och i skolan? Genom ett ramprojekt av detta slag vill vi öka kunskapen om hur undervisningen kan utvecklas för att just utveckla läsförmågan och för att kunna bedöma elevernas läsförmåga. Varje delprojekt inom ramprojektet blir på så vis bidragande till detta utforskande.

Vill du vara med?

Om du är intresserad av att delta, kan du läsa mer om förutsättningar samt finna ansökningsblankett på den här sidan:

Ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS.

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i svenska och svenska som andraspråk är 15 april.

Pågående delprojekt

Under läsåret 2017/18 finns inga delprojekt i vårt ramprojekt. 

Avslutade delprojekt

Läsåret 2016/17 deltog följande delprojekt:

  1. Skönlitteratur som medel för demokratisk fostran. Äppelviksskolan, högstadiet. Delprojektets syfte: Att undersöka hur högstadieelevers förmåga att växla perspektiv kan påverkas av att läsa och diskutera skönlitteratur.
  2. Öppna samtal som medel att öka elevernas förståelse av faktatexter. Ronnaskolan och Brunnsängsskolan, Södertälje, Tunaskolan, Botkyrka. Projektets syfte är att undersöka hur man genom öppna samtal kan öka elevernas förståelse av NO-texter.
  3. Att utveckla förmågan att läsa kritiskt. SIFA (Vuxenutbildning) och S:t Botvidsgymnasiet (SPRINT). Delprojektets syfte: Att designa undervisning inom grundläggande vuxenutbildning och språkintroduktion för att utveckla sva-studerandes förmåga att utveckla kritisk och analytisk läsförmåga.
  4. Att lära sig läsa juridiska texter utifrån en juridisk litteracitetspraktik. Östra reals gymnasium. Delprojektets syfte: Att undersöka hur man kan göra eleverna medvetna om det sammanhang i vilket juridiska rättsfallsbeskrivningar används för att på så sätt öka elevernas förmåga att läsa detta slags texter.

Läsåret 2015/16 deltog följande delprojekt:

  1. Skönlitteratur som medel för demokratisk fostran. Äppelviksskolan, högstadiet.Projektets syfte: Att undersöka hur högstadieelevers förmåga att växla perspektiv påverkas av att läsa och diskutera skönlitteratur.
  2. Att undervisa för att utveckla elevers förståelse av faktatexter. Södra Ängby skola och Adolf Fredriks skola, låg- och mellanstadiet. Projektets syfte: Att undersöka hur undervisning kan förbättra lågstadie- respektive mellanstadieelevers förståelse av innehållet i faktatexter.

Lärare och elev

Ämnesdidaktiska FoU-projekt

De ämnesdidaktiska FoU-projekten i svenska och svenska som andraspråk drivs av lärare med stöd av våra koordinatorer.

Kvinnor med böcker

Publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom medverkan på till exempel seminarier, forskningskonferenser, ämnestidningar och peer-reviewade forskningstidskrifter.

Kvinna vid dator

Blogg – Forskning i praktiken

Du kan följa arbetet i våra projekt på bloggen Forskning i praktiken.

Blogg – Forskning i praktiken

Senast uppdaterad 10 november 2017