Ansök om medel för ämnesdidaktiska FoU-projekt inom STLS

 •  

Har du och dina kollegor en undervisningsrelaterad utmaning som ni vill utforska i er praktik? Har ni erfarenheter av något som eleverna har speciellt svårt att lära sig i ett specifikt ämne? Lär sig eleverna det ni tänkt er att de ska lära sig och hur tar ni reda på det? Vill ni fördjupa er i någon aspekt av undervisning, lärande och bedömning men inte riktigt haft tid eller vetat hur ni ska gå tillväga?

I relation till de ämnesdidaktiska nätverken inomStockholm Teaching & Learning Studies, STLS, kan skolor vars huvudman ingår i STLS ansöka om medel för att bedriva ämnesdidaktiska projekt på den egna skolan. Detta ska bidra till en skola på vetenskaplig grund, öka kunskapen om barns och ungdomars lärande och vilken undervisning som krävs för att gynna kunskapsutveckling i olika skolämnen.

Det går att söka till två olika typer av forskningsprojekt:

 1. Ämnesdidaktiska ramprojektsom drivs av våra nätverk med deltagare från olika skolor.
 2. Ämnesdidaktiska FoU-projektsom planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola eller flera skolor med vetenskapligt stöd från nätverket.

Ämnesdidaktiskt ramprojekt kopplat till Lgr 11/Gy 2011

Inom STLS finns möjlighet att delta i något av våra undervisningsutvecklande ämnesdidaktiska ramprojekt som leds och koordineras av de olika nätverken. Ett ämnesdidaktiskt ramprojekt tar sin utgångspunkt i en övergripande forskningsfråga som relateras till en specifik förmåga i kurs- och ämnesplanerna. Inom varje ramprojekt är det möjligt för lärare att genomföra delprojekt på sina skolor.

Stöd för genomförandet

I delprojekten utformas och prövas olika sätt att utveckla undervisningen med sikte på att öka förutsättningarna för elevernas lärande. Deltagande lärare erbjuds kontinuerligt stöd i processen att utveckla och genomföra sitt delprojekt, bland annat i form av projektmöten, seminarier och workshops. Varje delprojekt kopplas till ett ämnesdidaktiskt nätverk inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).

Information om ramprojektens övergripande problemformulering och forskningsfråga finns på de ämnesdidaktiska nätverkens sidor:

Förutsättningar för att delta i ramprojekt

Du kan söka som enskild lärare på en skola eller tillsammans med kollegor. Varje delprojekt pågår två terminer, med start hösttermin.

För att få stöd till deltagande krävs att:

 • Du undervisar i/har tillgång till en klass där du kan pröva olika uppgifter och bedömningsinstrument
 • Du har möjlighet att delta i centralt ordnade seminarier ett antal fredagseftermiddagar per termin
 • Du kan avsätta tid motsvarande en halv dag per vecka till att arbeta med projektet mellan projektmötena
 • Skolledningen ger sitt medgivande och garanterar att ovanstående förutsättningar ges

Intresseanmälan och information

För lärare inom Stockholms stad utgår läsåret 17/18 ett schablonbidrag med 5 000 kr per lärare och termin för deltagande. När det gäller villkor och finansiering för lärare som arbetar för andra huvudmän kan ni kontakta funktion.stls@stockholm.se

Anmälan till deltagande i ramprojekten sker senast 15 april varje år. Intresseanmälan görs via digitalt formulär - uppdateras i januari 2018.

För mer information och frågor kontakta funktion.stls@stockholm.se


Ämnesdidaktiskt FoU-projekt

Årets utlysning (ansökan senast 15 mars) ger lärare möjlighet att ansöka om medel för att driva ett kvalificerat ämnesdidaktiskt FoU-projekt med vetenskapliga metoder kring ett problem eller något som utgör en utmaning i undervisningen. Projektet bör handla om något som tar sikte på att utveckla undervisningen inom ett specifikt ämnesområde, och idén bör formuleras utifrån både beprövad erfarenhet och forskning. Beviljade projekt knyts till ett ämnesdidaktiskt nätverk inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).

Förutsättningar för att delta i FoU-projekt

Ni kan vara en lärargrupp på en skola eller en eller ett par lärare från flera skolor som går ihop om ett projekt. Projekten pågår vanligtivs under två år. För att få stöd till ett nytt projekt krävs att:

 • Tid motsvarande minst en dag per vecka avsätts för arbetet
 • Alla deltagande lärare har möjlighet att delta i centralt ordnade seminarier på fredagseftermiddagar
 • Det avslutade projektet dokumenteras och granskas och att resultatet sprids till andra lärare
 • Skolledningen ger sitt medgivande och garanterar att ovanstående förutsättningar ges

Projekt som beviljas medel knyts till ett av de ämnesdidaktiska nätverken inom STLS. Därigenom får ni möjlighet till:

 • Vetenskapligt stöd under hela projekttiden
 • Deltagande i seminarier för att få återkoppling på pågående arbete
 • Hjälp med att sprida resultaten, till exempel på Lärarnas forskningskonferens.

Ansökan och information

För lärare inom Stockholms stad är maxbelopp för respektive projekt 90 000 kronor per termin läsår 17/18 och skolan ska motfinansiera med motsvarande belopp.

När det gäller finansiering för lärare som arbetar för andra huvudmän hänvisas till nedanstående kontakter:

Botkyrka kommun:ansokan.stls.uf@botkyrka.se

Nacka kommun:pergunnar.rosengren@nacka.se

Fryshusets gymnasium:ann-sofie.jagerskog@fryshuset.se

Kunskapsskolan:stina.myringer-karlsson@kunskapsskolan.se

Ansökningarna bedöms utifrån forskningsfrågans ämnesdidaktiska relevans, planens tydlighet, genomförbarhet och lärargruppens förutsättningar att genomföra projektet.

Sista ansökningsdag är 15 mars varje år och ansökan görs via digitalt formulär - uppdateras januari 2018.

För mer information mejla: funktion.stls@stockholm.se

Senast uppdaterad 15 december 2017