Ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Har du och dina kollegor en undervisningsrelaterad utmaning som ni vill utforska i er praktik? Har ni erfarenheter av något som eleverna har speciellt svårt att lära sig i ett specifikt ämne? Lär sig eleverna det ni tänkt er att de ska lära sig och hur tar ni reda på det? Vill ni fördjupa er i någon aspekt av undervisning, lärande och bedömning men inte riktigt haft tid eller vetat hur ni ska gå tillväga?

I relation till de ämnesdidaktiska nätverken inom Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, kan skolor vars huvudman ingår i STLS ansöka om medel för att bedriva ämnesdidaktiska projekt på den egna skolan. Detta ska bidra till en skola på vetenskaplig grund, öka kunskapen om barns och ungdomars lärande och vilken undervisning som krävs för att gynna kunskapsutveckling i olika skolämnen.

Nu söker vi deltagare till ramprojekt läsår 2017/2018! Ansökan senast 15 april.

Ämnesdidaktiskt ramprojekt kopplat till Lgr 11/Gy 2011

Inom STLS finns möjlighet att delta i något av våra undervisningsutvecklande ämnesdidaktiska ramprojekt som leds och koordineras av de olika nätverken. Ett ämnesdidaktiskt ramprojekt tar sin utgångspunkt i en övergripande forskningsfråga som relateras till en specifik förmåga i kurs- och ämnesplanerna. Inom varje ramprojekt är det möjligt för lärare att genomföra delprojekt på sina skolor.

Det övergripande syftet med ramprojekten är att utveckla kunskaper om hur:

 1. förmågorna i läroplanerna i kombination med centralt innehåll kan preciseras och konkretiseras
 2. undervisningen kan utvecklas
 3. elevers kunskaper kan bedömas i relation till de ämnesspecifika förmågor som eleverna förväntas utveckla.

Stöd för genomförandet

I delprojekten utformas och prövas olika sätt att utveckla undervisningen med sikte på att öka förutsättningarna för elevernas lärande. Deltagande lärare erbjuds kontinuerligt stöd i processen att utveckla och genomföra sitt delprojekt, bland annat i form av projektmöten, seminarier och workshops. Varje delprojekt kopplas till ett ämnesdidaktiskt nätverk inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).

Information om ramprojektens övergripande problemformulering och forskningsfråga finns på de ämnesdidaktiska nätverkens sidor:

Förutsättningar för att delta

Du kan söka som enskild lärare på en skola eller tillsammans med kollegor. Varje delprojekt pågår två terminer, med start hösttermin.

För att få stöd till deltagande krävs att:

 • Du undervisar i/har tillgång till en klass där du kan pröva olika uppgifter och bedömningsinstrument
 • Du har möjlighet att delta i centralt ordnade seminarier ett antal fredagseftermiddagar per termin
 • Du kan avsätta tid motsvarande en halv dag per vecka till att arbeta med projektet mellan projektmötena
 • Skolledningen ger sitt medgivande och garanterar att ovanstående förutsättningar ges

Intresseanmälan och information 

För lärare inom Stockholms stad utgår schablonbidrag med 5 000 kr per lärare och termin för deltagande. När det gäller villkor och finansiering för lärare som arbetar för andra huvudmän kan ni kontakta funktion.stls@stockholm.se

Anmälan till deltagande i ramprojekten sker senast 15 april varje år. Intresseanmälan görs via digitalt formulär.

Ansökan till ramprojekt inom STLS. 

För mer information och frågor kontakta funktion.stls@stockholm.se

Ämnesdidaktiskt FoU-projekt

Årets utlysning (ansökan senast 15 mars) ger lärare möjlighet att ansöka om medel för att driva ett kvalificerat ämnesdidaktiskt FoU-projekt med vetenskapliga metoder kring ett problem eller något som utgör en utmaning i undervisningen. Projektet bör handla om något som tar sikte på att utveckla undervisningen inom ett specifikt ämnesområde, och idén bör formuleras utifrån både beprövad erfarenhet och forskning. Beviljade projekt knyts till ett ämnesdidaktiskt nätverk inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS).

Förutsättningar för att delta

Ni kan vara en lärargrupp på en skola eller en eller ett par lärare från flera skolor som går ihop om ett projekt. Projektet ska pågå minst tre terminer.För att få stöd till ett nytt projekt krävs att:

 • Tid motsvarande minst en dag per vecka avsätts för arbetet
 • Alla deltagande lärare har möjlighet att delta i centralt ordnade seminarier på fredagseftermiddagar
 • Det avslutade projektet dokumenteras och granskas och att resultatet sprids till andra lärare
 • Skolledningen ger sitt medgivande och garanterar att ovanstående förutsättningar ges

Projekt som beviljas medel knyts till ett av de ämnesdidaktiska nätverken inom STLS. Därigenom får ni möjlighet till:

 • Vetenskapligt stöd under hela projekttiden
 • Deltagande i seminarier för att få återkoppling på pågående arbete
 • Hjälp med att sprida resultaten, till exempel på Lärarnas forskningskonferens.

Ansökan

För lärare inom Stockholms stad är maxbelopp för respektive projekt 90 000 kronor per termin och skolan ska motfinansiera med motsvarande belopp.

När det gäller finansiering för lärare som arbetar för andra huvudmän hänvisas till nedanstående kontakter:

Botkyrka kommun: ansokan.stls.uf@botkyrka.se
Nacka kommun: pergunnar.rosengren@nacka.se
Fryshusets gymnasium: ann-sofie.jagerskog@fryshuset.se
Kunskapsskolan: roger.thuring@kunskapsskolan.se

Ansökningarna bedöms utifrån forskningsfrågans ämnesdidaktiska relevans, planens tydlighet, genomförbarhet och lärargruppens förutsättningar att genomföra projektet.

Sista ansökningsdag är 15 mars varje år och ansökan görs via digitalt formulär (uppdateras i januari).

Information

För mer information mejla: funktion.stls@stockholm.se

Senast uppdaterad 24 mars 2017