Det här är STLS

 •  

Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, har utvecklats för att initiera, stödja och sprida lärarledda forskningsprojekt som handlar om ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i klassrummet. STLS ska fungera som en mötesplats för forskande lärare i olika ämnen. Plattformen är ett samarbete mellan skolhuvudmän och kommuner i Stockholms län och Stockholms universitet.

Syftet är att:

 • underlätta kontakter mellan forskare och skolor
 • initiera och genomföra FoU-projekt
 • skapa former för involvering av forskare i kommunernas FoU-arbete
 • utveckla skolanpassade modeller för FoU-arbete som involverar lärare
 • utveckla former för rapportering och spridning av forskningsresultat

Exempel på konkreta uppgifter:

 • initiera och samordna forsknings- och utvecklingsprojekt
 • erbjuda vetenskaplig ledning samt handledning av forskningsprojekt och nätverk
 • anordna seminarier för lärare som är involverade i FoU-projekt
 • årligen anordna Lärarnas forskningskonferens

Organisation och verksamhet

Inom ramen för STLS finns det möjlighet för lärare att bedriva ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt) på den egna skolan. En ambition är att utveckla metoder och modeller för lärarforskning som är anpassade till skolans specifika behov och villkor. Genom att göra det möjligt för lärare att medverka i forskningsprojekt kan forskningen bli en integrerad del av skolutveckling.

Våra FoU-projekt koordineras och bedrivs av sju ämnesdidaktiska nätverk. Nätverken koordineras av lektorer och doktorander under handledning av våra vetenskapliga ledare Maria Andrée och Inger Eriksson. Projekten planeras och genomförs på skolorna, men möjlighet till diskussion och handledning erbjuds genom gemensamma nätverksseminarier. Inom nätverken anordnas möten med andra projekt, textseminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.

Det är viktigt att poängtera att projekten inte ses som fortbildningskurser utan som lärarledd forskning som syftar till att utveckla undervisningen. En viktig aspekt av projektens genomförande är att de utgör en del av de deltagande lärarnas arbetstid och att lärarna har möjlighet att ägna minst en eftermiddag i veckan åt detta arbete.

Vill du läsa mer om STLS och lärardriven forskning och utveckling kan du ladda ner rapporten Stockholm Teaching & Learning Studies - En plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning.

Spridning

Spridning av resultaten kan ske genom olika kanaler:

 • didaktiska och vetenskapliga tidskrifter,
 • pedagogiska webbplatser som Pedagog Stockholm,
 • lärarsymposier där lärare diskuterar planerade, pågående och avslutade forskningsprojekt,
 • Lärarnas forskningskonferens som organiseras årligen av STLS i samverkan med några Stockholmskommuner.

Senast uppdaterad 7 september 2017