Lärarnas forskningskonferens 2017

  •  

LFK 2017

Lärarnas forskningskonferens, LFK, anordnas för sjätte året i rad under höstlovet vecka 44, tisdagen den 31 oktober. I år är vi på Nacka gymnasium i Nacka.

LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik. Förra året deltog 300 personer och konferensen är ett bra tillfälle att få diskutera forsknings- och utvecklingsprojekt med lärare och forskare inom fältet.

Årets två keynote-talare

Med samhällsförändringar i centrum: En diskussion kring SO-undervisningens möjligheter. Martin Stolare, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstads universitet.

Möjligheter och utmaningar i designbaserad forskning som modell för praktikutvecklande forskning. Maria Andrée, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet.

Program

Förutom föreläsningarna bjuder årets program på flera seminarier, symposier och rundabordssamtal. Om ni vill läsa mer om innehållet så finns det en Book of Abstracts.

Program LFK 2017

Book of Abstracts LFK 2017

Hur anmäler jag mig?

LFK 2017 är fulltecknad. Boka redan nu in LFK 2018 - konferensen är alltid på tisdag vecka 44!

Arrangör är Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshusets gymnasium, Kunskapsskolan och Stockholms universitet med syfte att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för, med och av lärare.

Vid frågor om anmälan mejla: annette.wallenius@skolporten.se

Call for papers - deadline 16 maj. Stängd.

För att presentera och diskutera planerade, pågående eller avslutade ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt på konferensen. Det finns två olika typer av sessioner: presentation och symposium.

Presentation: Ett planerat, pågående eller avslutat projekt presenteras följt av diskussion. En presentation är 20 minuter som följs av 10 minuter diskussion med åhörare.

Symposium: Flera projekt med samma syfte eller tema presenteras under samma session, med gemensam inledning och diskussion. Fokus ska ligga på det övergripande syftet och de olika delprojektens bidrag presenteras kortfattat. Ett symposium är 70 minuter.

Om ni vill presentera eller hålla i ett symposium skickar ni in ett abstract. Fokus för innehållet i abstract ska vara projektets ämnesdidaktiska relevans för lärarprofessionen och undervisningen. Följande delar ska ingå i löpande text - 400-600 ord, inklusive referenser, se exempelabstract nedan:

  • Bakgrund: Redogör för projektets förankring i undervisning och ämnesdidaktisk forskning.
  • Syfte och frågeställningar: Vad är syftet med studien eller projektet? Forskningsfrågor?
  • Metod: Redogör för tillvägagångssätt, exempelvis intervention, klassrumsobservation, intervjuer, enkäter. Använde ni någon speciell forskningsansats eller teori? Lyft också fram för- och nackdelar med er metod.
  • Resultat: Redogör för era resultat, eller förväntade resultat om det handlar om planerat eller pågående projekt. Besvara era frågeställningar så långt det är möjligt. På vilket sätt bidrar er studie till att utveckla undervisningen i ert ämne?

Exempelabstract 1
Exempelabstract 2

Skicka in ert abstract senast 16 maj via den här länken. En kopia (word-dokument) ska också skickas till annette.wallenius@ifous.se. Du får besked om ditt abstract är antaget senast i slutet av maj. Då öppnar också anmälan till konferensen. Frågor om call for papers och presentation mejlas till forskningskonferens@stockholm.se

Senast uppdaterad 17 oktober 2017