Angelina stödjer skolor i romsk inkludering

  •  

Angelina Dimiter Taikon

Angelina Dimiter Taikon arbetar för att stärka relationen mellan vårdnadshavare och skola och förskola samt sprida kunskap om romernas kultur, språk och historia i Stockholms skolor.

Angelina menar att det är viktigt att lyfta situationen för alla våra nationella minoriteter.

– Det borde in i skolans värdegrund så att solidariteten med de nationella minoriteterna blir uttalad.

Romsk inkludering

Angelina är ett ansikte för romer inom skola och utbildning. Hon tillhör generationen som flyttade från tältläger in till lägenheter på 60-talet. Hon växte upp i en släkt med många aktivister som till exempel Katarina Taikon som skrev böckerna om Katitzi.

Hon var med och startade Roma kulturklass på Hammarbyskolan södra efter initiativ av föräldrar och skolledning.

– Jag gör att man inte kan säga ”Jag kan inte plugga för jag är rom” vilket jag har fått höra av vuxna romer, säger Angelina allvarligt. Det handlar om att de har fått ett dåligt bemötande eller inte fått tillträde till skolans värld.

Hon får många frågor från olika håll om romsk inkludering och arbetar med regeringen, länsstyrelsen och SKL med strategier för romsk inkludering. I skolan förstärktes undervisningen om de nationella minoriteterna i Lgr 11.

– Jag arbetar med att väcka medvetenhet om romers situation. Det finns överlag lite kunskap om romer i alla delar av samhället.

2012 tog regeringen en strategi för romsk inkludering

Kulturkompetens stärker romska elevers resultat

När profilklassen Roma Kulturklass lades ned spreds eleverna till olika skolor.

– Jag arbetar med uppföljning av hur det går för eleverna på de olika skolorna genom att intervjua elever, föräldrar och rektorer. Jag håller även kontakten med familjerna som ofta är stora med många vuxna som är engagerade kring barnen och har erfarenheter hur man ska arbeta.

Eleverna har fått olika stöd på de olika skolorna de har kommit till. Det handlar om insatser som individuell studiehandledning. Andra får extra stöd av en specialpedagog. Angelina berättar att vissa skolor även tänkt på det sociala.

– En elev fick börja på en klass där det redan gick en vän så att de kunde gå tillsammans till skolan. Det är ett viktigt stöd för elever som är rädda att bli utsatta för fördomar eller bli kränkta i skolan.

Betydelsefull närvaro

Flera elever med romsk påbrå har haft hög frånvaro från skolan under längre tider. När elever som haft hög frånvaro kommer tillbaka räcker det inte att de ska läsa ikapp i de ämnen de har missat de måste få en betydelse full närvaro menar Angelina.

– En betydelsefull närvaro handlar om att se eleven som individ och ge ett gott bemötande. Säg god morgon när de kommer till skolan, visa att du är glad över att de är tillbaka och uppmärksamma att du ser eleven. Kanske ge eleven extra läxhjälp, föreslår hon.

Arbeta med familjerna

Angelina är en länk mellan skolan och familjer.

– Det är viktigt att ha en bra relation med familjerna. De kan ringa till mig för att ställa frågor och få skolrelaterade saker förklarade på romani chib. Det är väldigt viktigt för att skapa en större förståelse för skolan hos familjen.

Familjen betyder här ofta flera generationer eftersom även mor- och farföräldrar ofta engagerar sig i barnen.

Rätt till stöd på minoritetsspråk

Angelina påpekar att nationella minoriteter enligt lagen har rätt till positiv särbehandling. Genom att lära sig om de nationella minoriteterna kan lärare bemöta fördomar med kunskap. I romernas fall handlar det om att uppmärksamma det romska kulturarvet.

– Lärare kan uppmärksamma den romska kulturen på många olika sätt. Exempelvis genom att prata om romernas historia som minoritetsgrupp i Sverige. Man kan sätta upp den romska flaggan tillsammans med andra flaggor på FN-dagen och uppmärksamma Roma dagen 8 april. Barn har rätt till dubbla kulturella identiteter och vi ska stärka båda identiteterna.

Hon betonar också att det är viktigt att inte bara tala om förföljelser utan att kunna se framåt och prata om de ljusa historierna.

– När nationella minoriteter i skolan synliggörs stärks eleverna. Det är viktigt att man är noga med att det är ett delat kulturarv med lång historia i Sverige.

Genom att synliggöra de nationella minoriteterna i skolan uppmuntras fler personer att berätta om sitt ursprung och skolans arbete med att uppmuntra mångfald stärks.

– Det är viktigt att det kommer fram fler lärare som berättar om sina egna kulturella rötter. De blir förebilder för andra. Jag tror det är intressant för dessa lärare att arbeta på en skola där det finns ett tänk kring nationella minoriteter.

En annan viktig del är att få undervisning och studiehandledning på sitt modersmål. Romska elever har rätt till modersmålsundervisning på plats i skolan även om hen är ensam om att läsa språket på skolan. En specialregel för modersmål för de nationella minoriteterna är att de inte behöver tala modersmålet i hemmet utan har rätt att revitalisera språket som nybörjare.

Endast ett fåtal elever i Stockholms stad har modersmålsundervisning idag.

Uppdrag förskola

Romska barn går ofta inte i förskolan och Angelina har i uppdrag att göra förskolan mer attraktiv för romska vårdnadshavare.

– Många vårdnadshavare har erfarenhet av assimileringspolitik och det gör dem skeptiska till förskolan. Förskolan skulle kunna göras mer attraktiv för romska föräldrar genom en stärkt språk- och kulturkompetens bland personalen. Exempelvis skulle vi kunna införa pedagogiska samtal på romani chib redan i förskolan. Om man väntar med språkundervisning till grundskolan förlorar barnet många år.

Kontakta Angelina

Kontakta gärna Angelina Dimiter Taikon om du vill ha hjälp med romsk inkludering på din skola. Hon erbjuder föreläsningar och utbildningar för personalen med fokus på romskt kultur och historia samt stöd i hur skolan kan möta den romska kulturen.

E-post: angelina.dimiter-taikon@stockholm.se

Telefon: 08-50 83 36 10

Annat material om Romer och andra minoriteter 

Om du vill arbeta med romers historia i ditt klassrum finns även materialet Antiziganism i Sverige som getts ut av Forum för levande historia.

Webbplatsen Minoritet.se samlar material om de svenska nationella minoriteterna och minoritetsspråk. 

Skolverket har samlat ett stödpaket för att undervisa om romer

Senast uppdaterad 21 september 2018