Att förebygga och bemöta rasism och främlingsfientlighet

  •  

Antirasism PS MLKMartin Luther King talar offentligt under march on Washington 1963.

Skolan har ett uppdrag att förmedla demokratiska värden och mänskliga rättigheterna samt att motarbeta främlingsfientlighet, rasism och extremism. På den här sidan kan du som är lärare eller skolledare hitta material för att få stöd i arbetet med att förebygga och bemöta intolerans, rasism och främlingsfientlighet.

2017 har utbildningsförvaltningen fått ett särskilt uppdrag av kommunfullmäktige att motverka rasism och extremism i stadens skolor utifrån ECCAR:s (European Coalition of Cities against Racism) tiopunktsprogram.

Samordnare för stadens antirasistiska arbete 

Banafsheh Hejazi är Stockholm stads samordnare mot rasism på Kansliet för mänskliga rättigheter. Pedagog Stockholm bad henne förklara vad skolans uppdrag mot rasism innebär. 

– I Läroplanen framgår det tydligt att skolan ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar; att det är just den demokratiska grunden som vårt gemensamma samhälle vilar på och är beroende av. Skolan ansvarar också för att stärka förståelse för och empati människor emellan. All diskriminering, utifrån de lagstadgade diskrimineringsgrunderna, är förbjuden. Därför har skolan uppdraget att bemöta och bekämpa all form av rasism genom aktivt värdegrundsarbete. Alla lärare behöver vara beredda att diskutera skolans och samhällets värdegrund när tillfälle ges.

Vad innebär uppdraget för enskilda skolor?

– Att arbetet mot rasism och diskriminering behöver synliggöras, intensifieras och prioriteras. I det arbetet är det också viktigt att kunna se hur olika former av rasism är kopplade till olika typer av våld, som idé och som handling, och vad som krävs för att motverka det. I dagens digitala samhälle har skolan och lärarna också en mycket viktig roll när det gäller att lära ut källkritik och kritiskt tänkande eftersom rasistiska idéer sprids via internet. 

Hur arbetar staden med detta på en övergripande plan?

– Kommunstyrelsen samverkar med utbildningsförvaltningen och stadsdelarna med att motverka rasism genom att bland annat synliggöra frågor som rör våld. Staden har börjat att implementera ett våldspreventivt arbete på flera skolor. Stockholms stad är också medlem i det europeiska nätverket European Coalition of Cities against Racism och följer upp en handlingsplan där exempelvis kunskap om rasism och diskriminering för unga och för medarbetare är prioriterade.

Om du är medarbetare i Stockholms stad kan du läsa mer om övergripande stadens arbete mot rasism och främlingsfientlighet på intranätet. 

På följande platser kan du hitta material och ingångar till antirasistiskt arbete i skolan. 

Skolverket 

Skolverket har ett webbmaterial som stöd till lärare och rektorer i gymnasieskolan och grundskolans senare år för att diskutera och arbeta mot främlingsfientlighet och diskriminering.

Använd Skolverkets webbverktyg för att undersöka och åtgärda risker för diskriminering och hinder för allas lika rättigheter och möjligheter på din skola.

Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet som tar fram material, arrangerar utställningar och workshops för att förebygga intolerans genom att dra lärdom av historien. Myndigheten har många verktyg som hjälper lärare i deras arbete kring demokrati och mänskliga rättigheter.

UR skola

UR skola har flera program som handlar om rasism och främlingsfientlighet. 

Stiftelsen Expo 

Stiftelsen Expo granskar rasistiska och intoleranta rörelser och förebygger intolerans i samhället genom opinionsbildning och utbildningar. De har även en kunskapsbank Expo skola som behandlar organiserad rasism och intolerans. I banken får du bland annat lära dig känna igen symboler från olika intoleranta rörelser och får kunskap hur du kan bemöta organiserad intolerans och de rasistiska idéer som ligger till grund för det.

Expo skola riktar sig främst till elever i grundskolans senare år och på gymnasiet, men har även material som kan hjälpa pedagoger, skolpersonal och andra intresserade i att utmana rasistiska och intoleranta idéer. Expo skola erbjuder även föreläsningar om antirasism och källkritik för elever och utbildningsdagar för skolpersonal med fokus på strategier för att förebygga och hantera intolerans i skolan.

Statens medieråd

Statens medieråd verkar för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan genom att arbeta med källkritik, medie- och kommunikationskunnighet och mot näthat. De följer även medieutvecklingen för barn och unga, samt sprider information och ger vägledning om barns och ungas mediesituation.

Mångkulturellt centrum 

Mångkulturellt centrum (MKC) i Botkyrka är en stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet. För skolor finns utställningar och en webbaserad kunskapsbank Bilders Makt – en folkbildande kunskapsbank om rasistiska och antisemitiska stereotyper. Kunskapsbanken innehåller bilder, film, förklarande texter och pedagogiskt material om stereotyper. Genom att berätta om bildernas ursprung, historia och funktion erbjuder Bilders Makt ett verktyg för fördjupad visuell läskunnighet för pedagoger och elever.

MKC har även tagit fram appen Reality check för tonåringar. Spelet är utvecklat för att utmana fördomar och normer och baseras på ungdomars upplevelser av rasism i vardagen. Appen med tillhörande handledning är kostnadsfri.

Lärare mot rasism 

På Facebook finns gruppen Lärare mot rasism där du kan nätverka med andra lärare och diskutera hur du kan prata om intolerans och få tips om hur du bemöter intolerans och hatbudskap i skolan och stödja kollegor som bemöter dessa.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De förmedlar även bidrag till projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering och jämställdhet samt rasism och extremism. Mucf tar även fram publikationer och arrangerar utbildningar och konferenser som berör demokrati och integrationsfrågor.

Teskedsorden

Teskedsorden är en stiftelse som grundades av Tidningen Vi år 2006, inspirerad av författaren Amos Oz bok Hur man botar en fanatiker. Med mottot Tillsammans för mångfald och tolerans arbetar de för att främja positiva attityder mellan människor. För att nå barn och ungdomar vänder sig Teskedsorden till elever på alla utbildningsnivåer och deras lärare runt om i landet. De erbjuder bland annat material och har delat ut böcker till skolungdomar som har tillhörande lärarhandledningar som ligger på webben.

Antiziganism i Sverige 

Antiziganismen har funnits i Europa lika länge som romerna själva.  Få andra grupper har genom historien blivit så systematiskt förföljda, diskriminerade och trakasserade som romerna. De har de utsatts för tvångssteriliseringar, omhändertaganden av barn och påtvingad assimilation. Den av regereringen tillsatta Kommissionen mot Antiziganism har tagit fram Skolboken Antiziganismen i Sverige - om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet och idag med tillhörande lärarhandledning. Syftet med boken är att etablera begreppet antiziganism och beskriva hur den har kommit till uttryck. Den vill också ge elever en grund för att upptäcka och motverka fördomar och reflektera kring de mänskliga rättigheternas betydelse för ett fungerande samhälle. Lärarhandledningen ger stöd till undervisningen i form av lektionsförslag, förslag på kontext och förkunskaper, bildanalysfrågor, gestaltningar, reflektions- och instuderingsfrågor. Den kopplar till läroplanens värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer samt berörda syften och centrala innehåll i historia och samhällskunskap.

Du hittar mer material om romer i Sverige på minoritet.se.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 21 mars 2019