Så kan du som lärare stötta dina elever i en krissituation

  •  

Nästan all personal på förskolor och skolor kommer någon gång att vara tvungna att hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som innebär sorg, oro och förtvivlan. När det oväntade sker behöver personalen vara rustad för att kunna agera snabbt och professionellt.

Bris har satt samman råd för hur du som vuxen kan hjälpa ett barn eller ungdom hantera sina känslor och frågor inför händelsen där flera personer blev påkörda i Stockholm på fredagen 7:e april. Även Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har sammanställt material om hur du som vuxen kan tala med barn som har frågor. Det finns även material som riktar sig direkt till barn.

Är du rektor eller pedagog i Stockholms stad kan du få stöd och råd av psykologer och kuratorer på avdelningen för lärande och elevhälsa.

Kontaktpersoner på avdelningen för lärande och elevhälsa är: 

Lena Hanberg, avdelningschef, 08-508 33 784
Siv Sagerberg, enhetschef för Elevhälsans professionsstöd, 08-508 33 660

Skolans vardag består av både glädje och sorg. Många rektorer och lärare har i svåra krissituationer varit tvungna att hantera situationer som ingen varit förberedd på. Att stå väl rustad i ett krisarbete ger trygghet för alla drabbade. I "När det värsta händer — om krishantering i förskola och skola" kan du läsa om skolledare och lärares erfarenheter och kunskaper.

I Skolverkets  "Väpnat våld i skolan - hur skolor kan agera om det händer" ges stöd för att höja medvetenheten kring frågan om väpnat våld i skolan. Skriftens fokus är hur skolpersonal kan tänka och agera i händelse av en akut fas av väpnat våld.

Här finns mer stödmaterial som  Skolverket sammanställt för en skola i kris.

Det finns mer material sammanställt av Skolverket som kan vara till din hjälp i arbetet med att skapa en skola med trygghet och studiero.

 


Senast uppdaterad 26 juni 2017