Så kan du som lärare stötta dina elever i en krissituation

  •  

Efter den tragiska händelsen på Enskede gårds gymnasium kan elever känna oro eller ha frågor. Vi har samlat material till stöd för dig som träffar barn och unga.

Mötet med elever i en krissituation

Skolpsykologen Åsa Sjöqvist tipsar om vad man ska tänka på i mötet med elever i en krissituation.

– Att främja lugn, trygghet och hopp är viktigt. Händelser av detta slag är skrämmande, men de är också ovanliga. Det är viktigt att berätta.

Människor reagerar olika i kris. Det kan vara allt från stark oro, ångest och sorgsenhet över det inträffade till att inte reagera alls.

– Alla sätt är normala, säger Åsa Sjöqvist.

– I ett läge som detta bör man vara extra uppmärksam på eleverna för att se om de är oroliga och ängsliga. Det viktiga är att det finns vuxna i elevernas närhet som bistår med trygghet.

Åsa Sjöqvist betonar vikten av att skolan fortsätter sin verksamhet som vanligt eftersom skolan och den dagliga rutinen bidrar till tryggheten.

Stöd till rektorer och pedagoger i Stockholms stad

Rektorer och skolledare ska  skapa och upprätthålla lugn i skolan gentemot lärare, vårdnadshavare och elever.

Är du rektor eller pedagog i Stockholms stad kan du få stöd och råd av psykologer och kuratorer på avdelningen för lärande och elevhälsa.

Kontaktpersoner på avdelningen är:

Lena Hanberg, avdelningschef, 08-508 33 784

Siv Sagerberg, enhetschef för Elevhälsans professionsstöd, 08-508 33 660

Att stå väl rustad i ett krisarbete ger trygghet för alla drabbade. I "När det värsta händer — om krishantering i förskola och skola" kan du läsa om skolledare och lärares erfarenheter och kunskaper om att möta och hantera kriser.

Skolverkets skrift  "Väpnat våld i skolan - hur skolor kan agera om det händer" är ett underlag för att öka medvetenheten kring väpnat våld i skolan. Fokus ligger på hur skolpersonal kan tänka och agera i  en akut fas av väpnat våld.

Mer stödmaterial som  Skolverket sammanställt för att rusta en skola inför kriser. 

Förebygg hot och våld

Skolan ska vara en trygg och säker arbetsmiljö för både elever och lärare. Därför måste situationer där hot och våld förekommer tas på allvar. Många hot och våldssituationer kan undvikas genom förebyggande åtgärder och bra rutiner. Därför har utbildningsförvaltningen tagit fram ett stödmaterial som betonar det förebyggande arbetet, riskanalyser och förberedelser för situationer som kan uppkomma.

Om hot och våld förekommit ska detta alltid anmälas till polisen och till Arbetsmiljöverket.

Att bemöta ryktesspridning

Vid händelser som berör många och skapar starka känslor uppstår lätt rykten. Håll dig uppdaterad genom att följa media och var källkritisk. Om du vill prata med dina elever om rykten och fake news eller om värdegrund på nätet på rekommenderar vi Statens medieråds material MIK för mig och Källkritik — vem, vad, varför?

Senast uppdaterad 13 december 2017