Stöd för skolor

  •  

Skolan ska ha en plan för arbetet mot kränkande behandling

Skolan är enligt skollagen skyldig att göra en plan mot kränkande behandling. Planen ska fungera som ett stöd för det dagliga arbetet för likabehandling i verksamheten.

Aktiva åtgärder mot trakasserier och diskriminering

Skolan är enligt diskrimineringslagen skyldig att arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga och motverka trakasserier och diskriminering genom att bedriva ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, utvärdera och följa upp). Skolan ska också ta fram riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier

Förebygg hot och våld

Skolan ska vara en trygg och säker arbetsmiljö för både elever och lärare. Därför måste situationer där hot och våld förekommer tas på allvar. Många hot och våldssituationer kan undvikas genom förebyggande åtgärder och bra rutiner. Därför har utbildningsförvaltningen tagit fram ett stödmaterial som betonar det förebyggande arbetet, riskanalyser och förberedelser för situationer som kan uppkomma.

Om hot och våld förekommit ska detta alltid anmälas till Arbetsmiljöverket och polisanmälan övervägas. En anmälan till polisen fråntar inte skolans skyldighet att anmäla kränkande behandling till huvudmannen, att utreda kränkningar i enlighet med skollagen samt att vid behov vidta nödvändiga åtgärder för att få kränkningarna att upphöra.

Diskriminering

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. För att det ska kunna vara diskriminering så förutsätter det att personen som utsätter eleven för diskriminering är i en maktposition. I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkande behandlingar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och sociala medier. Kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden, utfrysning eller fysiskt våld. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.

Trakasserier

Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Rasism och främlingsfientlighet

Alla skolformer ska motverka främlingsfientlighet och rasism och stå upp för den värdegrund som finns formulerad i skollagen, däribland respekten för alla människors lika värde. Pedagog Stockholm har intervjuat Stockholm stads samordnare mot rasism och samlat webbmaterial mot rasism till stöd för lärare och rektorer.

Disciplinära åtgärder

Det är skolans, och ytterst rektorns, ansvar att skapa trygghet och studiero i skolan. Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. En förutsättning för det är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra.

Det finns dock situationer när de åtgärder som lärare, rektor och övrig personal gjort i ett förebyggande syfte inte är tillräckliga. Då kan skolan behöva använda de disciplinära åtgärder som finns i skollagens 5 kapitel för att skapa en god studiemiljö. De disciplinära åtgärder som regleras i skollagen är omhändertagande av föremål, utvisning, kvarsittning, omplacering och avstängning. Skolan får bara använda en disciplinär åtgärd om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter. De åtgärder som vidtas får inte inskränka en elevs rätt till utbildning. När det gäller underåriga elever måste utgångspunkten också vara att åtgärden vidtas med hänsyn till barnets bästa.

Senast uppdaterad 12 oktober 2018