Stöd för skolor - Pedagog Stockholm

Stöd för skolor

  •  

Skolan ska ha en plan för arbetet med likabehandling

Skolan är enligt två svenska lagar skyldig att göra planer för likabehandling och mot kränkande behandling. De ska fungera som ett stöd för det dagliga arbetet för likabehandling i verksamheten.

Förebygg hot och våld

Skolan ska vara en trygg och säker arbetsmiljö för både elever och lärare. Därför måste situationer där hot och våld förekommer tas på allvar. Många hot och våldssituationer kan undvikas genom förebyggande åtgärder och bra rutiner. Därför har utbildningsförvaltningen tagit fram ett stödmaterial som betonar det förebyggande arbetet, riskanalyser och förberedelser för situationer som kan uppkomma.

Om hot och våld förekommit ska detta alltid anmälas till polisen och till Arbetsmiljöverket.

Diskriminering

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som diskriminerare. I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkande behandlingar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och Internet. Kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.

Mobbning

Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Trakasserier

Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Rasism och främlingsfientlighet

Alla skolformer ska motverka främlingsfientlighet och rasism och stå upp för den värdegrund som finns formulerad i skollagen, däribland respekten för alla människors lika värde. Pedagog Stockholm har intervjuat Stockholm stads samordnare mot rasism och samlat webbmaterial mot rasism till stöd för lärare och rektorer.

Senast uppdaterad 17 juli 2017