Ordning och reda i skolan. Vad gäller?

  •  

Alla skolor ska ha tydliga ordningsregler framtagna i samarbete med elever, lärare och föräldrar. Reglerna ska vara ett levande dokument som personal och elever kan återkoppla till om det uppstår besvärliga situationer. Det bör framgå av ordningsreglerna vad konsekvensen blir om eleven bryter mot dem.

Mobiltelefoner, kameror och datorer

Mobiltelefoner ska vara avstängda under lektion. Fotografering eller filmning i kränkande syfte får inte förekomma.

Skolans datorer får inte användas för att kränka eller mobba en annan elev eller personal.

Omhändertagande av föremål

Om en elev använder ett föremål så att det stör undervisningen eller utgör fara kan läraren ta föremålet från eleven. Våld eller tvång får dock inte förekomma.

Ogiltig frånvaro/skolk

Skolk får aldrig bagatelliseras eftersom det är en tydlig varningssignal. Skolan ska alltid kontakta vårdnadshavaren vid olovlig frånvaro om eleven är under arton år. Stockholms stads grundskolor ska följa den rutin som beskrivs i dokumentet ”Handlingsplan för hantering av elevers frånvaro”.

Drogförbud

Drogförbudet gäller alla sorters tobak, alkohol och narkotika.

Kontrollåtgärder mot elever

Elevskåpen är skolans egendom. Skolan har dock möjlighet att kontrollera att skåpen används på rätt sätt.

En väska är elevens personliga egendom och får inte öppnas och genomsökas. Om det anses nödvändigt måste polis tillkallas. Skolan har heller ingen rätt att kroppsvisitera elever.

Senast uppdaterad 14 januari 2013