Skolverkets allmäna råd 1

  •  

Skolverkets Allmänna råd ska stödja och vägleda skolan i arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Vad är allmänna råd?

Skolverkets allmänna råd är rekommendationer om hur författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning kan eller bör tillämpas. Allmänna råd måste utgå från en författning. De anger hur man kan eller bör handla och syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden ska således följas såvida verksamheten inte kan visa att man handlar på andra sätt som leder till att kraven i bestämmelserna uppnås.

Vad ska likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling innehålla?

Arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska, tillsammans med rutinerna för det åtgärdande arbetet (upptäcka, utreda och åtgärda) återspeglas i en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Främjande arbete

Planen ska lyfta fram faktorer som förstärker respekten för allas lika värde ur ett generellt perspektiv. Detta ska omfatta samtliga diskrimineringsgrunder (lagkravet på det främjande arbetet omfattar inte de två nya diskrimineringsgrunderna ålder och könsidentitet. Det kan vara önskvärt att man tar med dessa) och vara en naturlig del av det vardagliga arbetet.

Exempel

  • att ge pojkar och flickor lika stort inflytande och utrymme i verksamheten
  • att belysa rasismens idéhistoria
  • att använda läromedel som belyser olika typer av familjebindningar
  • att kompetensutveckla personalen i interkulturell pedagogik för att på ett bättre sätt kunna möta elever och föräldrar från andra kulturer
  • att ge modersmålsundervisningen utrymme och resurser
  • att göra skolmiljön och undervisningen tillgänglig för elever med olika funktionshinder

Förebyggande arbete

Planens ska syfta till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Detta ska endast omfatta områden som i en kartläggning av verksamheten identifierats som riskfaktorer.

Exempel

  • att genomföra värderingsövningar utifrån identifierade behov
  • att ha fler vuxna som har uppsikt över platser som eleverna upplever som otrygga
  • att genomföra kompetensutvecklingssatsningar utifrån identifierade behov

Åtgärdande arbete

Det krävs rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Ett åtgärdande arbete ska påbörjas genast när signaler om att ett barn eller en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Verksamheten har också ett ansvar att vita åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas.

Skolan har ett ansvar för att säkerställa att upprättade rutiner följs.

Kontaktperson

Elisabeth Forsberg- Uvemo
elisabeth.forsberg@stockholm.se

Senast uppdaterad 11 april 2017