Om stöd och samverkan med hemmet, elevhälsan, socialen och polisen

  •  

Skolans rektor har flera möjligheter till stöd och samverkan för att skolan ska vara trygg och säker för alla elever.

Vårdnadshavare

Skolan ska hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd. Skolan ska göra vårdnadshavarna delaktiga i det arbetet när eleven är under 18 år.

Elevhälsan

Elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla elever och ha fokus på elever som är i behov av särskilt stöd. Samtliga yrkesgrupper inom skolan ska vara representerade i skolans elevvårdsteam.

Polis och socialtjänst

Ett väl fungerande samarbete på lokal nivå mellan skolan, stadsdelens socialtjänst och polis ska underlätta tidiga insatser och förhindra brott bland minderåriga. Varje skola ska ha en egen kontaktpolis.

Utvärderingar

Det görs olika utvärderingar som rektor utgår från för att analysera nuläget och för att kunna planera behovet av insaser. Exempel på utvärderingar är:

  • Stockholmsenkäten, som bl.a. ber eleverna svara på sina eventuella drogvanor. Enkäten genomförs i skolår 9 och årskurs 2 i gymnasiet.
  • Stockholms brukarundersökning. Enkätundersökningen görs i förskoleklass inklusive fritidshem, skolår 3 inklusive fritidshem samt skolår 6, 9 och årskurs 2 i gymnasieskolan.
  • Skriftlig sammanställning på respektive skola av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud som inträffat i arbetet inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Senast uppdaterad 14 januari 2013