Skolstöd och psykologenheten kan ge stöd

Skolstöd

Skolstöd kan ge konsultation till olika personalgrupper i skolan. Exempelvis; skolledare, lärare, arbetslag, elevhälsoteam, skolkuratorer, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger, kamratstödjare och elevassistenter.

Det första steget är att kontakta Skolstöd för en kostnadsfri träff. Där hjälps ni  åt att kartlägga era behov. Du hittar länken till skolstöd till höger.

Psykologenheten

Psykologenheten arbetar med handledning både mot elever och personal på skolan. Arbetet kan handla om att involvera eleverna till ett ökat ansvarstagande för det sociala klimatet i klassen eller gruppen.

Psykologenheten kan bidra med kunskap om konflikthantering. Enheten arbetar även direkt med konfliktlösning i skolan. Dessutom kan Psykologenheten bidra med stöd till ledning och arbetsgrupper vid förändringsarbeten på skolan. Läs mer om vad psykologenheten erbjuder på deras webbsida, du hittar länken till höger.

Skolstöd och Psykologenheten är specialistenheter på Uppdragsavdelningen, på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

Senast uppdaterad 14 januari 2013