Lagar och styrdokument

 •  

Skollagen och diskrimineringslagen

Det finns två lagar som ska skydda eleverna från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Skollagen (kapitel 6 ) och diskrimineringslagen. Skolinspektionen övervakar att kapitel 6 i skollagen följs, för det mesta genom Barn- och elevombudet (BEO). Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över att diskrimineringslagen följs. BEO  och DO arbetar tillsammans för att motverka kränkningar, diskriminering och trakasserier av barn och elever.

Stöd för arbetet med likabehandling och ordningsregler

Skolverket har vägledning om hur skolor kan arbeta mot kränkande behandling men också om hur man tar fram ordningsregler och vad som kännetecknar goda ordningsregler. 

Diskrimineringsombudsmannen har tagit fram vägledning för arbetet med aktiva åtgärder mot trakasserier och diskriminering.

Rektor ansvarar för

 • att det årligen upprättas en plan mot kränkande behandling för verksamheten utifrån en lokal nulägesanalys/kartläggning för att främja likabehandling och vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. 
 • en årlig uppföljning och utvärdering av planen mot kränkande behandling. 
 • att skolan arbetar med aktiva åtgärder för att förebygga och motverka trakasserier och diskriminering genom att genomföra ett fortlöpande arbete i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp och utvärdera)
 • att ta fram riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier
 • att skyndsamt anmäla kännedom om upplevd kränkande behandling, trakasserier och diskriminering till huvudmannen
 • att det finns ordningsregler
 • att beslut om interimistisk avstängning anmäls i nämnd (gymnasieskolan)
 • att andra planer som ska upprättas finns och är kända. Exempelvis de rutiner som arbetsmiljölagen ställer krav på.

Utbildningsförvaltningens ansvar för Stockholms stads skolor

Följer upp rektors ansvar.

 • Grundskolechef – ansvarar inför flytt av elev för att i samråd med berörda rektorer ta fram ett underlag till nämnden
 • Gymnasiechef – ansvarar inför avstängning av elev för att ta fram underlag till nämnden

Utbildningsnämndens ansvar för Stockholms stads skolor

 • Beslut om permanent flytt av elev till annan skola mot elev och vårdnadshavares vilja (grundskolan), 10 kap. 30 § skollagen.
 • Beslutar om avstängning av elev (gymnasieskolan)

Skolverkets allmänna råd

Med anledning av att bestämmelserna om diskriminering förändrades den 1 januari 2017 har Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling upphört att gälla.

I väntan på nya allmänna råd finns stöd för arbetet med åtgärder mot kränkande behandling på Skolverkets webbplats.

Stöd för arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering finns på Diskrimineringsombudsmannens webbplats.

Åtgärdande arbete

Det krävs rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Ett åtgärdande arbete ska påbörjas genast när signaler om att ett barn eller en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Verksamheten har också ett ansvar att vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas.

Utbildningsförvaltningen har tagit fram mallar för utredning av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som ska användas av Stockholms stads skolor.

Skolan har ett ansvar för att säkerställa att upprättade rutiner följs.

Kontakt

Har du frågor om trygghet och studiero i Stockholm stads skolor kan du kontakta utbildningsförvaltningen
E-post: Funktion.UTBF-GR-DIABAS@stockholm.se

Beslut om permanent flytt av elev till annan skola mot elev och vårdnadshavares vilja (grundskolan), 10 kap. 30 § skollagen.

Senast uppdaterad 3 oktober 2019