Vägledning om arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

  •  

Denna vägledning gäller likabehandlingsarbetet med elever. Ändringarna i diskrimineringslagen gäller även utifrån arbetsgivarperspektiv. För mer information om detta, kontakta personalavdelningen.

Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna i diskrimineringslagen, och ett nytt 3 kap. infördes. Nyheterna är främst att:

  • arbetet med aktiva åtgärder ska ske löpande i fyra stegdet ska finnas riktlinjer och rutiner mot sexuella trakasserier och trakasserier på skolan
  • kravet om en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav om att hela arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras ochskolornas arbete med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunderl
  • lagändringarna gäller trakasserier och diskriminering, men bestämmelserna om kränkande behandling är oförändrade. Skolorna ska därför fortfarande ha en plan mot kränkande behandling, enligt skollagen.

Skolorna kan med fördel fortsätta att samordna arbetet, och dokumentationen, av arbetet med främjande och förebyggande åtgärder gällande både kränkande behandling enligt skollagen, och trakasserier och diskriminering, enligt diskrimineringslagen. Inget hindrar att planen fortfarande kallas likabehandlingsplan, så länge hänsyn tas till de förändrade reglerna om trakasserier och diskriminering.

Nedan sammanfattas innebörden av de nu gällande bestämmelserna om det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Förtydliga och förenkla

Det huvudsakliga syftet med lagändringarna är att förtydliga och förenkla skyldigheten att bedriva ett aktivt arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter.

Processen för det förebyggande och främjande likabehandlings-arbetet i skolan genom aktiva åtgärder har tidigare funnits i de allmänna råden. Nu har processen lyfts in i diskrimineringslagen.

Arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering ska ske löpande i fyra steg:

  1. Undersöka om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter. Undersökningen ska göras utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.
  2. Analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts.
  3. Åtgärda – genomföra de åtgärder som skäligen kan krävas för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter (tidsplanera och genomföra åtgärderna så snart som möjligt)
  4. Följa upp och utvärdera arbetet. När det är klart ska de erfarenheter som arbetet har gett gå att använda i steg ett (undersökningen) i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder.

Plan mot kränkande behandling enligt skollagen

En plan mot kränkande behandling ska upprättas årligen. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever samt en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts tas in i efterföljande års plan.

Varje skola ska ha riktlinjer och rutiner

Varje skola ska ha riktlinjer som markerar att sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna inte accepteras.

Skolan ska också ha rutiner som dels klargör hur verksamheten ska agera om trakasserier påstås ha inträffat, dels anger vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds.

Riktlinjerna och rutinerna bör även omfatta kränkande behandling, och integreras i planen mot kränkande behandling.

Elever och personal ska vara delaktiga

Elever och personal ska vara delaktiga i det främjande och förebyggande arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Det gäller både arbetet med aktiva åtgärder och framtagande av riktlinjer och rutiner enligt diskrimineringslagen samt vid framtagandet av planen mot kränkande behandling.

Skolan ska dokumentera

Skolan ska dokumentera alla de fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder, det vill säga undersökning, analys, åtgärder (inklusive tidsplanering) samt uppföljning och utvärdering.

Dokumentationen ska också innehålla en redovisning av de riktlinjer och rutiner som finns och planeras i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier, liksom den uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder som gjorts. Dokumentationen ska också innehålla en redogörelse för hur skolan eller förskolan har arbetat med att samverka med elever och personal.

Dokumentationen av aktiva åtgärder, riktlinjer och rutiner samt redogörelse för samverkan ska ske årligen.

Det förebyggande arbetet mot kränkande behandling ska dokumenteras i planen mot kränkande behandling, som ska upprättas årligen.

Utbildningsförvaltningen ser inte att det finns något hinder mot att dokumentera planen mot kränkande behandling tillsammans med den dokumentationen som krävs enligt nya 3 kap. i diskrimineringslagen. Skolan får själv bedöma om det är lämpligt/praktiskt att hålla dokumentationen samlad. Det viktiga är att kraven på dokumentation, enligt diskrimineringslagen och enligt skollagen, efterlevs.

Information om regelverket

Information om skolans ansvar enligt de nya bestämmelserna finns på DO:s webbplats. Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd  om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 

Här finns stödmaterial

DO har stödmaterial för skolors arbete med aktiva åtgärder.

Skolverket har stödmaterial för skolors arbete med att främja, förebygga, upptäcka och åtgärda kränkande behandling och trakasserier.

Trygghet och studiero

Senast uppdaterad 3 juli 2019