Skriv en utvecklingsartikel

  •  

Skriv en utvecklingsartikel om ditt arbete. Det är ett bra sätt att sprida erfarenheterna till andra men det är också ett sätt att på ett systematiskt sätt dra lärdomar ur det man gjorde, inte bara för att lyfta goda exempel på utvecklingsarbete. Du som är förskollärare, lärare, fritidspedagog, annan skolpersonal eller lärarstuderande har möjlighet att få hjälp med att skriva eller färdigställa en utvecklingsartikel för publicering på Pedagog Stockholm.

En utvecklingsartikel kan handla om en arbetsmetod, ett projekt, ett utvecklingsarbete eller någon annan yrkeserfarenhet som du vill sprida kunskap om. Många FoU-projekt dokumenteras i en utvecklingsartikel.

Granskning

För att din artikel ska bli publicerad på Pedagog Stockholm ska den ha granskats av en expertgrupp av forskarutbildade lärare. Granskarna kommer framför allt att bedöma artikeln utifrån punkterna i skrivanvisningen. Artikeln ska också vara relevant för målgruppen att läsa och ha ett genomarbetat och välskrivet språk.

Utvecklingsartiklarna publiceras här på Pedagog Stockholm. Skrivanvisningar finns längre ner. 

Intresseanmälan och frågor

Om du är intresserad av att skriva en utvecklingsartikel eller har frågor, mejla forskningsinfo@stockholm.se

Skrivanvisning för Pedagog Stockholm

En utvecklingsartikel som publiceras på Pedagog Stockholm ska vara max 15 sidor lång. Använd skrivmallen längst ned på sidan och undvik att använda bilder i artikeln. Skriver du din text direkt i skrivmallen får den per automatik rätt radavstånd, typsnitt etc.

I artikeln beskriver du vad som gjorde att du startade utvecklingsarbetet och syftet eller målet med arbetet. Du beskriver själva utvecklingsarbetet, processen under arbetets gång samt resultatet, det vill säga vad och hur du gjorde samt vad arbetet ledde fram till. I artikeln ska du också presentera dina reflektioner kring det du har gjort, vad du har lärt dig och vilka slutsatser du gör. Tänk på att målgruppen för din artikel framför allt är lärare. Artikel bör alltså vara intressant och relevant för just lärare och texten bör vara skriven på ett sätt som du tror passar lärare.

Mall för utvecklingsartiklar på Pedagog Stockholm

Titelsida
Sidan bör innehålla rubrik, eventuell underrubrik, författarens namn, skola och e-postadress

Kort sammanfattning av artikeln
Berätta kortfattat om det problem ditt utvecklingsarbete handlar om och framför allt om dina resultat

Bakgrund
Beskriv kort det man behöver veta för att förstå mål/syfte med ditt utvecklingsarbete.

Mål/syfte
I vilket problem eller frågeställning grundade sig ditt utvecklingsarbete? Vad ville du åstadkomma med utvecklingsarbetet?

Metod/ditt utvecklingsarbete
Hur gjorde du? Varför valde du att göra just på det sättet? Hur många elever och lärare var berörda? Under hur lång tid pågick arbetet?

Resultat
Vad har ditt utvecklingsarbete lett fram till? Det vill säga vilka är dina huvudsakliga resultat?

Diskussion
Vilka huvudsakliga slutsatser/konsekvenser kan du dra av ditt arbete? Vad kunde du gjort annorlunda? Är dina resultat trovärdiga? Hållbarhet över tid? Hur påverkar det framtida utvecklingsarbete? Hur går du vidare? Forskningsanknytning: Sätt in arbetet i ett större sammanhang – finns tidigare studier/erfarenheter att jämföra med?

Referenslista
Här skriver du alla referenser du använt dig av eller hänvisat till, enligt det referenssystem du valt.

Formalia
När du använder skrivmallen får texten per automatik rätt typsnitt, radavstånd etc. Tänkt på att klistra in texten oformaterad [1] om du kopierar över den från ett annat dokument in i skrivmallen.

[1] Välj "klistra in special" i startmenyn och sedan "oformaterad text".

Artikeln ska innehålla referenser till allt som inte är ditt egna material eller dina egna åsikter. Du kan välja att använda Harvard- eller Oxfordsystemet men håll dig konsekvent till det du valt och var noga med att alla uppgifter som ska vara med enligt det system du valt är med både i texten och i referenslistan. Det är också viktigt att uppgifterna kommer i den ordning det system du valt anger.

Etiska hänsyn

Om du gör enkäter, intervjuer eller på annat sätt samlar in uppgifter till din artikel så bör berörda personer informeras om att du tänker skriva en artikel utifrån materialet och vad artikeln ska handla om. Medverkande personer ska självklart samtycka till att vara med. Om elever är uppgiftslämnare bör föräldrarna godkänna detta. Undvik att använda uppgiftslämnares namn eller på annat sätt visa vem uppgiftslämnaren är.

Självklart ska inte artikeln eller delar av den vara plagierad.

Skriv gärna till forskningsinfo@stockholm.se om ni är osäker gällande någon etisk aspekt kopplat till ert artikelskrivande.

Utvecklingsartiklar

Senast uppdaterad 27 juni 2017