Strategi för läsförståelse testad på vuxna

  •  

Monica Lindvall och Saga Östmar har lång erfarenhet av att undervisa vuxna i svenska och svenska som andraspråk. Monica Lindvall undervisar även i engelska. Hon har sedan början av 90-talet jobbat inom olika skolformer, men främst inom vuxenutbildningen. Sedan några år tillbaka arbetar hon även på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) där hon är ansvarig för gymnasieskolan och vuxenutbildningens grundläggande- och gymnasiala nivå.

Saga Östmar har jobbat lika länge på komvux. Idag är hon förestelärare i svenska som andraspråk på Åsö vuxengymnasium.

– Vår artikel handlar om lässtrategier enligt Reciprocal Teaching (RT)  som vi använde explicit i undervisning med vuxna läsovana studerande inom vuxenutbildningens grundläggande nivå. Artikeln beskriver bakgrunden till undervisningen med lässtrategierna, arbetet i grupperna samt våra reflektioner vad gäller metoden.

Vad kom ni fram till?

– Eftersom den forskning som fanns beskriven vad gäller RT enbart handlade om barn ville vi gärna prova att applicera strategierna på vuxna som behöver utveckla sin förmåga att läsa texter i olika sammanhang, framför allt inom olika ämnen i vuxenutbildningen. Vi kan konstatera att strategierna var ett gott stöd för oss pedagoger men orsakade en del begreppsförvirring för de studerande, kanske just på grund av deras ovana att läsa olika textgenrer.

Vem tycker ni ska läsa den?

– SVA- och svensklärare samt övriga lärare som önskar arbeta med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i sina ämnen.

Vilket ämne skulle ni själva vilja läsa en utvecklingsartikel om?

– Mer om vuxenutbildning och fler positiva exempel på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i olika ämnen både i grundskolan och gymnasieskolan. Dessutom vill jag gärna läsa om olika projekt och ämnen som berör gymnasieskolans språkintroduktionsprogram, säger Monica och Saga tillägger:

–  Jag läser gärna artiklar om språkutvecklande och språkstöttande arbetssätt i andra ämnen än svenska samt artiklar om skönlitteraturens värde i alla ämnen.

Utvecklingsartikeln finns även publicerad i Lisetten nr 2 2014 sid 22-24.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Saga Östmar

Senast uppdaterad 6 mars 2014