VFU

  •  

VFU - där teori och praktik möts

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, är den del av lärarutbildningen där teori och praktik möts.

Under VFU erbjuds lärarstudenter att aktivt delta och utforska förskolors/skolors verksamhet. I mötet med erfarna lärare och pedagoger skapas förståelse för det komplexa läraryrket. Lärarstudenter deltar i undervisning och möter barn, elever, personal och föräldrar i olika sammanhang. VFU innefattar även verksamhet som utvecklingssamtal, personalmöten, arbetslags- och avdelningsmöten samt att planera, genomföra och utvärdera undervisning och annan pedagogisk verksamhet.

VFU tryggar yrkesrollen

VFU ska ge en heltäckande bild av det dagliga arbetet i förskolan/skolan och av lärarprofessionen för att ge trygghet i den kommande yrkesrollen.

Under utbildningen har lärarstudenten tillgång till den senaste forskningen och nya pedagogiska rön, vilket kan bidra till kompetens- och verksamhetsutveckling på skolan. Genom detta drar skolan nytta av studentens VFU, samtidigt som studenten får möjlighet att växa in i sin framtida yrkesroll.

Lärarutbildningen har nyligen gjorts om för att hålla hög kvalitet. Djupa ämneskunskaper och pedagogisk skicklighet står i fokus. Särskilda övningsskolor inrättas för att ge lärarstudenterna en bra VFU.

Röster om läraryrket

"Som lärare spelar du en avgörande roll i andras liv och får omedelbar feedback på din insats". Fler anledningar till att bli lärare hittar du under Skolverkets sida För det vidare. Där kan du även hylla din lärare och läsa om Veckans lärarstudent.

Tack alla VFU-ansvariga, VFU-handledare och lärarstudenter för ert engagemang!

VFU-samordnarna