För dig som är lärarstudent

  •  

Lärarstudenter på Björkhagens skola

Som lärarstudent i Stockholm stad har du tillgång till olika lärandemiljöer både i och utanför skolan vilket utvecklar dina yrkeskunskaper. Du kan genomföra din VFU i förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar i områden med skiftande socioekonomiska och kulturella strukturer.

Du får en placering hos en VFU-handledare med relevant behörighet för den inriktning du läser. Tillsammans med VFU-handledaren planerar och genomför du din VFU utifrån kursens syfte och mål och utifrån verksamheten. Ni reflekterar över och utvärderar gjorda erfarenheter så att du utvecklas i din roll som lärare.

Utgå från verkligheten!

När du gör ditt examensarbete kan du utgå från en "verklig" fråga. Det innebär att du kan arbeta med en frågeställning som man brottas med dagligen på skolan, eller ett område där det finns potential att utvecklas. För att få idéer och inspiration om viktiga frågor kan du kontakta din VFU-handledare eller VFU-ansvarig på skolan.

Genom att du redovisar arbetets resultat för skolans personal bidrar du till kunskapsutveckling på skolan. Ditt arbete kommer till nytta och blir inte bara en hyllvärmare.

Förväntningar på lärarstudenter

För att förskolan/skolan ska ha möjlighet att planera din VFU, är det viktigt att du i god tid bokar planeringsmöte och informerar VFU-ansvarig och VFU-handledare om studieval, tid för VFU samt syfte och mål för den aktuella kursen.

För att planeringen ska fungera och för att du ska få chans att lära dig så mycket som möjligt ska du delta aktivt i verksamhetens dagliga arbete och planering, följa dess normer och värdegrund och ta del av lärarens samtliga arbetsuppgifter.

Glöm inte studentmejlen

Det är viktigt att du regelbundet tar del av information i din studentmejl och på lärosätets hemsidor samt att du anmäler sjukdom och förhinder till berörd ansvarig.

Dokumentera, reflektera, diskutera

Under hela din VFU-tid ska du dokumentera och reflektera över arbetet. Du ska även diskutera erfarenheterna från VFU tillsammans med VFU-handledaren och återkoppla resultat på undersökningar och examensarbete till verksamheten.

Sekretess och registerutdrag

Ditt blivande yrke kräver att du är införstådd i vad sekretess och etiskt förhållningssätt innebär, dessa normer ska du följa redan under VFU-tiden.
Innan du påbörjar din VFU ska du lämna ett utdrag ur belastningsregistret till förskolans/skolans VFU-ansvarig. Nytt registerutdrag ska lämnas varje år. 

Byte av VFU-plats

Om du vill byta VFU-placering ska du i första hand kontakta VFU-ansvarig på förskole-/skolenheten. Om du inte kan erbjudas relevant placering eller om du vill byta enhet kontaktar du den VFU-samordnare som ansvarar för ditt partnerområde. Tänk på att byte bara kan ske terminsvis.

Byte av partnerområde

Om du önskar byta partnerområde ska du kontakta VFU-sekretariatet på ditt lärosäte som tar beslut om byten. Byte av partnerområde kan endast ske terminsvis och måste ansökas om i god tid innan terminsstart.

Studieuppehåll eller avslutande av studier

Om du gör studieuppehåll, avbryter dina studier eller tar examen är det viktigt att du meddelar din VFU-handledare och VFU-ansvarig på enheten.

Senast uppdaterad 8 april 2015